تحلیل مواضع احزاب چپ فرانسه در قبال اتحادیه اروپا ۲۰۱۹-۲۰۰۰

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 79

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PEZJM-2-1_011

تاریخ نمایه سازی: 5 شهریور 1401

Abstract:

این پژوهش به علل موافقت و مخالفت احزاب چپ گرای فرانسوی با اتحاد اروپا و اینکه این موافقت ها و مخالفت ها در چه زمینه هایی صورت گرفته است، خواهد پرداخت و نشان خواهد داد چه سیاستی از سوی احزاب مختلف این کشور در قبال اتحادیه اروپا اتخاذ شده و در آخر شناخت خوبی به خواننده در زمینه تفکرات احزاب  چپ فرانسوی در قبال اتحادیه اروپا وهمگرایی اروپایی، می دهد. روش پژوهش حاضر، دارای رویکردی تحلیلی_توصیفی است. جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای و مرور اسنادی صورت گرفته است. نگارنده به تحلیل و توصیف مواضع احزاب چپ فرانسه با اتکا به مانیفست های آنها و سایر منابع موجود  می پردازد. احزاب چپ میانه رو و رادیکال در فرانسه در زمینه تاکید بر چندجانبه گرایی و محیط زیست و حمایت از حقوق زنان و... دارای نقاط اشتراک و در زمینه بحث بر سر لزوم وجود اتحادیه افتراق دارند.

Authors

امیرحسین خورشیدوند

کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی