تاثیر همگرا کننده جریان بر عملکرد هیدروتوربین های عمودی داریوس

Publish Year:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

43

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NSMI19_298

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1401

Abstract:

محققین آمروزی تلاش می کنند از طربق ابزارهای تبدیل انرژی انرژی موجود در آب آزاد را به خدمت بگیرند. توربین های محور عمودی، ابزارمناسبی برای تبدیل انرژی موجود در جریانات رودخانه ای. اقیانوسی و جزر و مدی می باشند. توربین های محور عمودی دارای معایبی نسبت بهتوربین های افقی هستند. این توربین ها دارای ضریب توان پایین تر و دارای نغییرات در گشتاور تولیدی به ازای سیکل بارگزاری می باشند. یکی ازاهداف این پروژه افزایش ضریب توان تولیدی توربین با توجه به کاهش اعوجاجات مربوط به گشتاور در یک سیکل می باشد. در این مطالعه بااستفاده از دینامیک سیالات محاسباتی، توربین آبی محور عمودی جریان متقاطع (داریوس) با استفاده از نرم افزار انسیس- فلوئنت شبیه سازیشده است. جهت بهبود عملکرد توربین با اعمال یک مجرای همگراکننده در اطراف آن» ضریب گشتاور در سرعت دورانی مختلف بررسی شده و درنسبت سرعت نوک برابر با ۲ بیشترین ضریب گشتاور با توجه به کمترین اعوجاجات نمودار گشتاور. حاصل شده است. با اعمال مجرا در این نسبتسرعت. ضریب توان به میزان ۱۶ درصد افزایش یافته است. سپس با تغییر پارامتر های مربوط به پروفیل پره تغییراتی که در ضریب گشتاورتولیدی در هر حالت بدست آمده. مورد تحلیل قرار گرفته است.

Keywords:

توربین داریوس , دینامیک سیالات محاسباتی , مدل آشفتگی k-ω sst , نسبت سرعت نوک پره

Authors

مفیدگرجی بندپی
مفید گرجی بندپی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

حسینبردیده
حسین بردیده

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل