تحلیل رابطه غیرخطی بین ICT، جهانی شدن و شاخص توسعه انسانی در ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 29

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CECCONF16_022

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1401

Abstract:

دستیابی به رشد پایدار و بالا، کاهش فقر، بهبود استانداردهای زندگی و به طور خلاصه رسیدن به سطح توسعه یافتگی از اهداف اصلی همه کشورهای در حال توسعه است. یکی از کانالهای که میتواند بر سطح توسعه یافتگی اثرگذار باشد، فناوریهای ارتباطات و اطلاعات است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط غیرخطی بین فناوریهای ارتباطات و اطلاعات (ICT) و شاخص جهانی شدن با شاخص توسعه انسانی (HDI) است. به این منظور داده های متغیرهای پژوهش طی سالهای ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۹ به صورت سالانه جمع آوری شده و با استفاده از روش اقتصادسنجی NARDL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد شوک های منفی شاخصهای ICT اثر منفی و معناداری بر شاخص HDI در ایران دارند؛ همچنین شوک های مثبت شاخصهای ICT منجر به افزایش سطح شاخص HDI میشوند. ضمن اینکه اثر شوک های منفی و مثبت شاخص درصد کاربران اینترنت نسبت به شدت به کارگیری موبایل (به عنوان شاخصهای (ICT بهمراتب بیشتر است. همچنین بر اساس نتایج شوک های منفی جهانی شدن بر HDI اثر منفی و معنادار دارد؛ اما اثر شوکهای مثبت آن از نظر آماری معنادار نیست.

Authors

مارال اوجی

کارشناس آمار شهرداری منطقه ۳ شیراز