وارسی پارینه سنگی شمالغرب ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 66

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LLCSCONF12_039

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

Abstract:

هدف از انجام پژوهش حاضر وارسی پارینه سنگی شمالغرب ایران می باشد. حال با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و تاریخی در پی پاسخ به این ابهام بزرگ در شمالغرب ایران هستیم که این مناطق در دوران پارینه سنگی کهن تا فراپارینهسنگی دارای چه وضعیتی بوده است. در این پژوهش ابتدا محوطه های شاخص دوره پارینه سنگی کهن، میانی، نوین وفراپارینه سنگی شمالغرب را تشریح و سپس به توصیف و تحلیل گونه های دست افزارها، تکنولوژ ی ساخت و همچنین موادخام مورد استفاده در ساخت ابزارها پرداخته ایم. پارینه سنگی کهن شمالغرب با اندک محوطه ها دارای ابهامات خاص خوداست، گونه های شاخص این دوره اغلب تبردستی و ساطورها هستند که از بررسی های میدانی بدست آمده اند . اما پارینهسنگی میانی شاخص ترین دوره و دارای بیشترین مواد و داده ها می باشد که اغلب دست افزارهای آن از کاوش بدست آمدهاند، گونه های مطرح این دوره انواع خراشنده ها، سنگ های مادر اولیه، قلوه سنگ های آزمایشی و ساطورهای سنگ مادر وفناوری مطرح این دوره لوالوا است. متاسفانه از دوران پارینه سنگی نوین و فراپارینه سنگی اطلاعات چندانی در دست نیست

Authors

حمزه خردمند

دانشجوی کارشناسی ارشد، باستان شناسی پیش از تاریخ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.