استفاده از GIS مبتنی بر وب برای مشارکت عمومی در برنامه ریزی و مدیریت شهری در شهر تهران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NFUS05_036

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1401

Abstract:

توجه به مقوله مشارکت عمومی شهروندان در سازمانهای شهری در سراسر جهان به طور فزاینده ای در حال افزایش می باشد. آنها از اشکال موثرتر مشارکت عمومی در برنامه ریزی شهری استفاده و حمایت کرده و برای دستیابی به مزایای مرتبط با آن سعی در استفاده از نظرات عموم مردم که درک بهتری از مسائل شهری داشته و با این مشکلات روبرو هستند، میکنند. این امر اجماع گسترده تر، راه حلهای مشترک و افزایش اعتماد عمومی را نیز نسبت به دولتها و سازمانها تسهیل میکند. در این مقاله، سعی در معرفی سیستم اطلاعات جغرافیایی مشارکتی مبتنی بر وب که ابزاری برای ورود اطلاعات عینی به فرآیندهای برنامه ریزی تخصصی است و به انتقال نقشه های ذهنی افراد و گروه ها از محیط زندگی خویش در((GIS کمک مینماید، میباشد. فناوریهای مشارکت جغرافیایی مبتنی بر وب، به طور فزاینده ای توسط شهرها و شهرداریها برای جمع آوری دانش محلی و مشارکت عمومی در سیاستهای برنامه ریزی شهری به عنوان ابزاری برای افزایش شفافیت و مشروعیت فرایندها و تصمیمهای برنامه ریزی شده مورد استفاده قرار میگیرندکه کاربران را قادر میسازد تا با تسهیل مشارکت انبوه شهروندان، محتوای نقشه ها و ورودی های برچسب گذاری شده جغرافیایی را در زمان واقعی و در مقیاس های مکانی جمعسپاری و تحلیل کنند. علاوه بر این، آنها به ارتباط طیف گستردهای از دانش تجربی بین ساکنان شهر و برنامه ریزان حرفه ای کمک میکنند، که باعث میشوند که سیاستهای شهری گسترش یافته و شیوه های برنامه ریزی شهری و دموکراسی محلی تغییر یابند. سیستم اطلاعات جغرافیایی مشارکتی مبتنی بر وب همچنین امکان مقایسه عواملی را که اهمیت فضایی دارند یا نواحی مورد مناقشه ای که باید در مورد آنها قضاوت شود، فراهم می-آورد. این سیستم بررسی ارتباط میان نقشه های گوناگون را نیز ممکن میسازد.ما میتوانیم همزمان با افزایش پلت فرمها، برنامه ها و استفاده از رسانه های اجتماعی که پتانسیل حمایت از نقشه برداری مشارکتی مبتنی بر وب و جمع سپاری اطلاعات برچسب گذاری شده جغرافیایی را دارند، از این پتانسیل استفاده کرده و از آن در راستای افزایش مشارکت شهروندان در تصمیم گیریهای شهری به بهترین وجه استفاده کنیم و باعث تسهیل گفتگو و مشارکت فعال(یعنی »تولید مشترک(« بین شهروندان، شهرداریها و سازمانها را فراهم کنیم. هدف ما در بیان این مطالعه که به صورت اسنادی - کتابخانه ا ی انجام شده است ارائه درک بهتر از اهداف مرتبط با استفاده از مشارکت جغرافیایی مبتنی بر وب در فرآیندها و تصمیمات برنامه ریزی شهری و ارائه راهکارها و پیشنهاداتی (مانند مشخص کردن مکانهای پر خطر در شهر تهران و جانمایی مکان ایستگاه های آتش نشانی به منظور پوشش هر چه موثرتر این ایستگاه ها و امکان تعیین بهترین مکان مورد نیاز در یک منطقه خاص از طریق مشارکت عمومی شهروندان) که سبب تقویت ارتباط، درک موثر و آسان کردن مشارکت بیشتر در امر برنامه ریزی در شهر تهران میشود.

Authors

سیدمهدی موسوی کیا

دکتری جامعه شناسیگروه های اجتماعی، تهران

مهدی حقی طارونی

لیسانس پیشگیری، تهران