بررسی عوامل موثر بر ارتقاء سرمایه اجتماعی و اولویت بندی مولفه های آن براساس مدل SCAT (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل بهزیستی استان تهران)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPARNT-1-2_004

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1401

Abstract:

در این مقاله عوامل موثر بر ارتقاء سرمایه اجتماعی سازمانی بر اساس مدل مفهومی Scat مورد بررسی و برای تحلیل این عوامل ابعاد هنجاری، شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی مد نظر قرار گرفته است. داده های مورد نظر از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و جامعه آماری آن کارکنان اداره کل بهزیستی استان تهران می باشد. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده با تعداد نمونه ۱۰۳ نفر انجام گرفته است. برای تحلیل داده های تحقیق و آزمون فرضیه ها، از آزمون های همبستگی پیرسون، کای اسکوئر، همبستگی توافقی کندال c، آزمون فریدمن و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میان ابعاد هنجاری، شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. تاثیر این عوامل مورد تائید قرار گرفت. همچنین نتایج نشان داد که وجود احساس هویت اجتماعی از عوامل هنجاری، پایبندی به اخلاقیات از عوامل شناختی و فرآیند تصمیم گیری جمعی و شفاف از عوامل ساختاری بیشترین اثرات مستقیم را بر ارتقاء سرمایه اجتماعی داشته اند. در آخر توصیه هایی جهت ارتقاء این سرمایه ارائه شده است.

Authors

امیرحسین امیرخانی

دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور تهران، تهران

حمید اکبری

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران