مطالعه اضطراب کرونا بر اساس راهبردهای مقابله ای و تنظیم هیجان در دریانوردان

Publish Year:

1400

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

33

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPSMH-16-4_003

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1401

Abstract:

مقدمه: شیوع ویروس کرونا و پیامدهای روانی ناشی از آن یکی از مهم ترین وقایع اجتماعی بشر در قرن ۲۱ است. دریانوردان در برابر این ویروس آسیب پذیر بوده و با پیامدهای روان شناختی شدیدی روبه رو هستند. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر پیش بینی اضطراب کرونا بر اساس راهبردهای مقابله ای و تنظیم هیجان در دریانوردان ایرانی است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر توصیفی-مقطعی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دریانوردان ایرانی در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ که تعداد کل آن ها بالای ۵۰۰ نفر برآورد شد، می باشند. نمونه مورد نظر در پژوهش حاضر مطابق با جدول کوکران ۱۵۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس از دریانوردان استان مازندران نوشهر انتخاب شدند و با کسب رضایت از آن دسته از دریانوردانی که حاضر به همکاری در پژوهش بودند به پرسشنامه های راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن، تنظیم هیجان جان و گروس(۲۰۰۳) و مقیاس اضطراب ویروس کرونا در فضای مجازی به لینک پرسشنامه ها پاسخ دادند. یافته ها: از ۱۵۰ نفر از مردان دریانورد شرکت کننده در پژوهش دامنه سنی آن ها از ۲۵ تا ۵۴ سال و میانگین و انحراف معیار سنی نمونه مورد بررسی۷/۷۳۸±۳۸/۷۹ می باشد. از میان مولفه های راهبردهای مقابله ای، راهبردهای مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار به ترتیب با میانگین و انحراف معیار  ۳/۱۲±۵۲/۲۶ و ۳/۴۷±۶۸/۵۵  و مولفه های تظیم هیجان شامل سرکوبی هیجانی و ارزیابی مجدد هیجانی به ترتیب با میانگین و انحراف معیار  ۵/۶۴±۲۳/۴۳ و ۴/۲۲±۱۹/۴۵ و مولفه های اضطراب کرونا شامل علائم روانی و علائم جسمانی به ترتیب با میانگین و انحراف معیار ۵/۴۷±۳۲/۶۷ و ۲/۸۹±۱۷/۳۹ به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که مدل رگرسیونی استفاده شده معنادار است (۱۴/۳۹= F) و این مدل با ضریب تعیین ۰/۳۲ توان تبیین رابطه بین متغیرها رادارد. همبستگی چندگانه بین متغیرها نیز ۰/۴۱ (۰/۴۱=R) به دست آمد(۰/۰۵ > p). بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته­ های پژوهش، می ­توان گفت که راهبردهای مقابله ای و تنظیم هیجان از عوامل موثر و مرتبط با اضطراب ویروس کرونا هستند که این نکته می­ تواند در مراکز دریانوردی  و دریانوردان مورد توجه قرار گیرد.

Authors

خدیجهصاحب
خدیجه صاحب

Department of Psychology and Counseling, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran

مریم اسکندری

Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Islamabad Gharb Branch, Islamic Azad University, Islamabad Gharb, Iran

سرگلرضایی
سرگل رضایی

Department of Psychology and Counseling, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran

زهراصفری بابازیدی
زهرا صفری بابازیدی

Department of Counseling, Faculty of Social Sciences and Education, Razi University, Kermanshah, Iran

فاطمهدهقان
فاطمه دهقان

گروه روان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

پریساحیدری شرف
پریسا حیدری شرف

Departments of Psychology, Faculty of Social and Educational Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran