بررسی رابطه ی امیدواری و خودکارآمدی با انگیزش تحصیلیدر دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر مرودشت

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMMMN03_070

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1401

Abstract:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه خودکارآمدی و امیدواری با انگیزش تحصیلی در دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر مرودشت می باشد. بدین منظور نمونه ای به تعداد ۳۰۰ نفر از دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر مرودشت به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه پرسشنامه ی خودکارآمدی عمومی، مقیاس امید اسنایدر و انگیزش تحصیلی هارتر استفاده شد. داده ها از طریق همبستگی پیر سون و تحلیل رگر سیون همزمان تجزیه و تحلیل شدند. نتایج همبستگی نشان داد که بین خودکارآمدی و امیدواری با انگیزش تحصیلی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که خودکارآمدی و امید می توانند ۳۱ درصد از واریانس انگیزش تحصیلی را تبیین کند

Authors

آذر محمدجانی

کارشناسی مدیریت آموزشی و آموزگار پایه ششم شهر کره ای

سکینه طلایی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و آموزگار پایه دوم شهر کره ای

اعظم سهامپور

کارشناسی علوم تربیتی و آموزگار پایه ششم شهر کره ای