تحلیل و ارزیابی رفتار انبساطی انقباضی خاک های رسی متورم شونده با بهره گیری از روش تحلیلی رگرسیونی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 86

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRURBAN07_044

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1402

Abstract:

خاک های رسی متورم شونده به دلیل مشکلات ناشی از تورم در اثر جذب آب، از جمله گروه خاک های مشکل آفرین به شمار می رود. بر این اساس در پژوهش حاضر قصد بر این است تا با بهره گیری از روش تحلیل رگرسیونی، رفتار انبساطی انقباضی خاک های رسی متورم شونده مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. در پژوهش حاضر از روش تحلیل رگرسیونی و آزمایشگاهی جهت ارزیابی و تحلیل رفتار انبساطی انقباضی خاک های رسی متورم شونده و مقایسه میزان همبستگی آن با بهسازی با الیاف صورت گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که با بررسی رفتار انبساطی با درک درست از ساختار و مشخصات خاک ها می توان به بهترین وجه در خصوص محدود نمودن خسارات واردده از سوی آنها تصمیمات لازم را اتخاذ نمود. همچنین نتایج حاضل از تحلیل رگرسیونی همبستگی منفی بین درصد تورم آزاد با الیاف را نشان می دهد.

Keywords:

رفتار انبساطی انقباضی , خاک های رسی متورم شونده , تحلیل رگرسیونی

Authors

پریسا محمدی رزی

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی مقدس اردبیلی

مهزاد اسمعیلی فلک

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

میرقادر میرزانژاد

کارشناسی ارشد بهداشت ایمنی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی اهر