کاربرد رسانه های جمعی نوین در توسعه پایدار اجتماع محور شهر اصفهان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 92

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARCUC01_023

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1401

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی " کاربرد رسانه های جمعی نوین در توسعه پایدار اجتماع محور شهر اصفهان "در سال ۱۴۰۱ می باشد. لذا به لحاظ هدف یک مطالعه کاربردی و به لحاظ زمانی، چون به یک برهه زمانی خاص مربوط است؛ مقطعی است. از نظر گرد آوری داده ها یک بررسی پیمایشی است. ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است؛ که اعتبار ان از طریق اعتبار صوری و توسط متخصصان امر و پایایی از آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل شهروندان اصفهان است، که بر اساس اخرین آمار فرمانداری شهرستان در سال ۱۴۰۱ جمعا شامل ۱۶۰۰۰۰۰ نفر است. برای انتخاب نمونه از فرمول کوکران با ضریب خطای ۵ در صد استفاده شد. و تعداد ۳۳۳ به طبقه ای متناسب با حجم و به شکل زیر انتخاب شد. انتخاب شد. نتایج آزمون پیرسون نشان دادکه، همبستگی بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با توسعه پایدار اجتماع محور شهری اصفهان (۰/۵۶) و معنی داراست، همبستگی مشارکت ذهنی شهروندان و توسعه پایدار اجتماع محور شهر اصفهان (۰/۶۸) و معنی دار می باشد، رابطه ی مشارکت عینی شهروندان و توسعه پایدار شهری اصفهان برابر (۰/۴۸) و معنی دار می باشد.

Keywords:

شبکه های اجتماعی مجازی , مشارکت شهروندان , توسعه پایدار اجتماع محور شهری , مشارکت ذهنی , مشارکت عینی

Authors

سولماز کاظمی فر

دکتری جامعه شناسی اقتصاد و توسعه مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی تبریز

محمدعلی قلیپور عباسی

دانشجوی معماری –طراحی محیط داخلی دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی تبریز