جداسازی و توالی یابی ژن عامل کاهش آلودگی دریایی در جلبک سبز Spirulina major

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 369

This Paper With 7 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MAKORANBIO03_049

تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1401

Abstract:

فلزات سنگین ماهیتی سمی و غیر قابل تجزیه دارند و راه یافتن آنها به منابع آبی در جریان فعالیتهای صنعتی، همواره به عنوان یک تهدید و معضل زیست محیطی مطرح بوده است. با هدف ارتقای قابلیت جلبک سبز در جذب فلزات سنگین، ژن hma۴، حمل فلزی سنگین که محصول آن پپتیدی با قابلیت جذب فلزات سنگین است، به طور اختصاصی ژن و بیان این ژن مورد بررسی قرار گرفت. توالی این ژن همسانی بالایی با اعضای خانواده جعبه CAAT بوده. بنابراین، افزایش بیان این ژن طی تنش های متفاوت را می توان احتمالا به جایگاه های اتصال فاکتورهای رونویسی که موجب بیان این ژن می شود، نسبت داد. در این پژوهش، ژن hma۴ با استفاده از منابع بیوانفورماتیک، مورد مطالعه قرار گرفت. پرایمرها جهت تکثیر این ژن طراحی، DNA و RNA کل از گیاه جلبک سبز استخراج گردید. در ادامه cDNA آن توسط آنزیم رونوشت بردار معکوس ساخته شد و به عنوان الگو برای تکثیر ژن hma۴ در واکنش PCR مورد استفاده قرار گرفت. این ژن یک پروتیین ۸۷۲ اسید امینه ایی را رمز می کند با جعبه های اتصال فاکتورهای رونویسی. با تجزیه و تحلیل ساختار مولکولی پروتئین رونوشت شده و بر اساس مدل سازی همولوژیکی از این پروتئین، شکل فضایی آن نشان داد، که ساختاری منظم دارد.

Authors

ایمان یوسفی جوان

استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران