رتبه بندی کسب و کارهای مختلف کارآفرینی بر اساس شاخص GEI با روش تاپسیس و وزن دهی آنتروپی شانون

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 113

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BNDCONF01_179

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1401

Abstract:

امروزه کارآفرینی سازمانی به علت تاثیرات سودمندی که روی عملکرد و رقابت پذیری سازمان ها دارد، به موضوع مهمی تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی ۱۲ کسب و کار عمده و اساسی کارآفرین کشور بر اساس معیار های چهارده گانه شاخص جهانی کار آفرینی (GEI)انجام شده است. نخستین هدف «شاخص جهانی کارآفرینی» تحریک جریان های سیاستی پیرامون برنامه ها و رویدادهای کارآفرینی و کمک به گزینش و توسعه الگوهای کامیاب و طرح های پایدار در این زمینه است. درون مایه این شاخص آن است که کارآفرینی عاملی حیاتی در توسعه اقتصادی است و اطلاعات کلیدی را برای توانبخشی اکوسیستم کارآفرینی کشورها برای سیاست گذاران فراهم می کند. این نظام برای رتبه بندی کشورها از سه بعد اندازی گیری کمک می گیرد: گرایش های کارآفرینی (پنج شاخص)، توانایی های کارآفرینی (چهار شاخص)، و اشتیاق کارآفرینی (پنج شاخص). جامعه آماری تحقیق دربرگیرنده کارآفرینان در دوازده کسب و کار کارآفرین عمده کشور می باشد . برای جمع آوری داده ها نظریات مربوط به ۴۰ کارآفرین برتر در حوزه های مختلف مورد سنجش قرار گرفت. ابزار اصلی گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد مهارت های کارآفرینی اسمیت و همکاران(۲۰۰۸) و پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش شاخص های جهانی کارآفرینی می باشد. روایی هر دو پرسشنامه از نظر صوری، محتوایی و سازه مورد بررسی قرار گرفته و پایایی آنها نیز با اجرای آزمایشی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، ۸۲/۰ بدست آمد. استنتاج حاصله از نظر سنجی خبرگان با روش تاپسیس و وزن دهی آنتروپی شانون بررسی گردید و مشخص شد که ساخت و ساز ساختمانی بالاترین رتبه و تعمیر خودرو پایین ترین رتبه را داشته است.

Keywords:

کارآفرینی- کسب و کار کارآفرین – شاخص GEI – تاپسیس

Authors

ورا رشیدی

دانشجوی دوره دکترای کارآفرینی گرایش کسب و کار - – دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران