پیش بینی عملکرد شغلی معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان قروه بر اساس رهبری همنوا

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 299

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FSCH02_948

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1402

Abstract:

هدف پژوهش پیش بینی عملکرد شغلی معلمان بر اساس رهبری همنوا در مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان قروه در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان قروه به تعداد ۱۴۴۹ نفر (۸۳۱ زن و ۶۱۸ مرد) بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد ۳۰۲ نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی طبقه ای نسبی بود. جهت گردآوری دادهها از دو پرسشنامه رهبری همنوا واگنر (۲۰۱۰) و عملکرد شغلی پاترسون(۲۰۰۸) استفاده گردید. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه مورد تایید اساتید مدیریت قرار گرفت . پایایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رهبری همنوا ۹۵/۰ و عملکرد شغلی ۷۷/۰ محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل دادهها از شاخص آمار توصیفی مانند(جدول، نمودار، فراوانی ، درصد، میانگین و انحراف معیار) و نیز از روش آمار استنباطی (آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ساده) استفاده شد. نتایج نشان داد بین میزان استفاده مدیران از رهبری همنوا و عملکرد شغلی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون ساده نشان داد که رهبری همنوا توانایی پیش بینی عملکرد شغلی معلمان را دارد.

Keywords:

رهبری همنوا , عملکرد شغلی , معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان قروه

Authors

یوسف سان احمدی نظر

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

سیروس قنبری

استاد تمام دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان