طراحی برنامه درسی صبر در دوره ابتدایی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EDUM-1-4_009

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

آموزش صبر در مدارس میتواند به ایجاد تعادل روانی و بهزیستی روانشناختی جامعه کمک کند. هدف این پژوهشطراحی و تدوین برنامه درسی صبر برای دوره ابتدایی است. این پژوهش با روش سنتزپژوهی انجام شده است و داده هایبدست آمده در سه سطح باز، محوری و منتخب کدگذاری شدند تا در نهایت الگوی نهایی بدست آمد. براساس نتایج بدستآمده برنامه درسی صبر (مضمون فراگیر) دارای ابعاد اهداف، مفاهیم، ویژگی های معلم، روش و ارزشیابی به عنوان مضامینسازماندهی است و هر کدام از این مضامین نیز دارای سطوح و مضامین پایه هستند.

Keywords:

طراحی و تدوین برنامه درسی , برنامه درسی , صبر , دوره ابتدایی

Authors

علی فکوری زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه بیرجند