ارتباط بین گروه خونی و ریسک ابتلا به کووید- ۱۹

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 190

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JKH-16-4_005

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

مقدمه: از زمان ظهور بیماری همه گیر کووید- ۱۹، تحقیقات بر روی شناسایی افراد در معرض خطر و پیشگیری از شیوع آن متمرکز شده است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین گروه های خونی و ابتلای قطعی به کووید- ۱۹ در شاهرود است. مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه مقطعی تحلیلی است. داده های افراد مراجعه کننده مشکوک به کووید- ۱۹ در شاهرود از ابتدای اپیدمی در بهمن سال ۱۳۹۸ تا ابتدای سال ۱۴۰۰ توسط سیستم ثبت کرونا جمع آوری شده است. مورد قطعی کووید- ۱۹ در این مطالعه، کسی است که آزمایش RT-PCR مثبت داشته باشد. به منظور بررسی ارتباط گروه خونی مختلف و ابتلا به بیماری از رگرسیون لوجستیک استفاده گردید و وجود سایر متغیرهای اثرگذاری چون بیماری های زمینه ای و سن و جنس کنترل گردید. نتایج: در این مطالعه بالاترین درصد PCR مثبت برای گروه خونی B (۶/۴۹ درصد) و سپس AB (/۱۴۳ درصد) است، ولی این اختلاف معنادار نیست. در مدل سازی انجام شده ارتباط معناداری بین گروه های خونی B و ابتلا به کووید- ۱۹ مشاهده شد، به طوری که ۵۶ درصد خطر بیشتر می شود. همچنین در بررسی ارتباط گروه های خونی غیر O با کنترل برای متغیرهای سن، جنس و بیماری زمینه ای نشان داد که گروه خونی غیر O نسبت به O؛ ۳۵ درصد شانس ابتلا را به طور معناداری افزایش می دهد. Rh ارتباط معناداری با ابتلا نشان نداد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد گروه خونی غیر O در مقایسه با O ریسک بالاتری برای ابتلا به کووید-۱۹ دارد. در بین گروه های خونی، گروه خونی B؛ ۵۶ درصد خطر ابتلا را بیشتر می کند.

Authors

فرهاد یوسفی

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

مرضیه روحانی رصاف

دپارتمان اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

عبداله برخورداری

مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران- گروه مهندسی بهداشت، حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

حمید کلالیان مقدم

استادیار، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران