بررسی تئوری ساختارهای جدارنازک ضخامت ثابت دارای مقطعدایروی در شرایط بارگذاریمحوری

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 423

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACSMS01_031

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1401

Abstract:

به دلیل دارا بودن وزن کم، تغییر شکل پذیری بالا، هزینه ی تولیدکم و قابلیت جذب انرژی بالا، ساختارهای جدار نازک در صنایعمختلفی مثل صنعت خودروسازی، راه آهن و دیگر صنایع بسیار پرکاربرد میباشند. در این پژوهش قصد داریم تا با استفاده از مدلعضو تاشونده ی فوق العاده و اصلاح روابط ارائه شده توسط محققینپیشین به ارائه ی مدلی برای ساختارهای جدار نازک ضخامت ثابتدارای مقطع دایروی در شرایط بارگذاری محوری شبه استاتیکیبپردازیم. در ابتدا مدل ارائه شده در این پژوهش را با استفاده ازنتایج حاصل شده از مطالعات تجربی محققین پیشین اعتبارسنجیخواهیم نمود و سپس با بی بعد سازی روابط به بررسی اثرپارامترهایی چون نسبت شعاع متوسط به ضخامت دیواره و نسبتنصف طول چین خوردگی به ضخامت دیواره بر روی رفتار ساختارجدار نازک ضخامت ثابت دارای مقطع دایروی تحت بارگذاریمحوری خواهیم پرداخت. مطابق با نتایج حاصل شده از مدل تئوریارائه شده در این پژوهش، برای مقادیر ثابت نسبت نصف طولچین خوردگی به ضخامت، افزایش نسبت شعاع متوسط به ضخامت همواره باعث افزایش نیروی متوسط چین خوردگی بیبعد درساختار جدار نازک ضخامت ثابت دارای مقطع دایروی خواهد شد.

Keywords:

ساختارهای جدار نازک , عضو تاشونده ی فوق العاده , شبه استاتیک , نیروی چین خوردگی متوسط بی بعد.

Authors

سیدسجاد برزیگر

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

حامد احمدی

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

غلامحسین لیاقت

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران