مطالعه و بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی با تاثیر مولف عدالت سازمانی و تعارض بین کارکنان در سازمانها (نمونه موردی : منطقه ۱۰شهرداری تهران)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 103

This Paper With 25 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MWTCONF11_019

تاریخ نمایه سازی: 18 آبان 1401

Abstract:

امروزه نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین دارایی و پیچیده ترین عنصر سازمان ها مطرح است، وجود همکاری و همدلی بین این منابع -ارزشمند از جمله مهم ترین عوامل اساسی برای موفقیت در همه سازمان ها است .اگر کارکنان احساس نابرابری کنند، منبع بالقوه عدم رضایت در سازمان خواهند شد و این امر به نوبه خود تبعات جبران ناپذیری بر جای خواهد گذاشت. یکی از عواملی که باعث علاقه مندی یا عدم علاقه مندبه شغل می شود، رضایت شغلی است. مدیریت تعارض مانند سایر رفتارهای سازمانی، به شدت از عوامل فردی، ساختاری، ارتباطی و غیره تاثیر میگیرد. این پژوهش با هدف بررسی مطالعه و بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی با تاثیر مولف عدالت سازمانی و تعارض بین کارکنان در انجام شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنانی است که در منطقه۱۰ شهرداری تهران مشغول به فعالیت می باشند، که این تعداد برابر ۷۰۰ نفر می باشد. نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران ۲۰۰ نفر در نظر گرفته شد. نتیجه پژوهش مولفه های تعارض فردی و عدالت سازمانی بطور همزمان روی هم رفته تقریبا ۲۸.۹% از واریانس رضایت شغلی را تبیین می نمایند.

Keywords:

عدالت سازمانی , تعارض بین فردی و رضایت شغلی

Authors

اسحاق شیرمرد

کارشناسی ارشد معماری گرایش معماری داخلی دانشگاه غیرانتفاعی ایوان کی---- رئیس قسمت نوسازی اداره درآمد و نوسازی شهرداری منطقه ۱۶