بررسی تاثیر جو سازمانی بر تعهد سازمانی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 227

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF05_032

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

Abstract:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر جو سازمانی بر تعهد سازمانی بوده است. جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان مخابرات استانتهران به تعداد ۲۰۰۰ نفر در سال ۱۴۰۰ هستند. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی متناسب با حجم نمونه است .حجم نمونهبا استفاده از جدول مورگان ۳۲۲ نفر برآورد گردید. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر ۱۹۹۰ و پرسشنامهاستاندارد جو سازمانی اشنایدر ۲۰۰۵ بود. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(معادلات ساختاری) توسط نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ و نرم افزار پی ال اس انجام شد. یافته ها نشان داد جو سازمانی بر تعهد سازمانیکارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

Authors

مسعود تاجیک

دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی، تهران

سیداحمد حسینی

استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوان کی، تهران