تاثیر هوش تجاری بر قابلیت های پویای سازمانی(شرکت های فرش شهرک سلیمان صباحی)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF05_084

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

Abstract:

امروزه هوش تجاری به طور فزایندهای در میان سازمان ها و بنگاه هایی که به دنبال بهبود مزیت رقابتی، نوآوری و اثربخشیهستند، مورد توجه قرار گرفته است و همچنین مورد اقبال پژوهشگران مختلف با رویکردهای متفاوتی قرار گرفته است. هدف ازانجام تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش تجاری با قابلیت های پویا بین کارکنان شهرک فرش سلیمان صباحی بیدگل بوده است.بااقتباس مدل (مک نون، پروویچ ، ۲۱۰۲ ) ابعاد هوش تجاری و قابلیت های پویا شناسایی شد و روابط آن با ابعاد قابلیت های پویا بررسی شد. تحقیق حاضر از لحاظ نوع و هدف تحقیق ، تحقیقی توصیفی کاربردی است و از نظر روش ، یک تحقیق زمینه یابی ( پیمایشی ) مقطعی است . جامعه آماری این تحقیق، بین کارکنان شهرک فرش سلیمان صباحی بیدگل هستند که از پنجحوزه، جمعا ۴۰۰ شرکت تشکیل می گردد . با توجه به فرمول کوکران و جدول مورگان ، نهایتا تعداد ۱۹۶ شرکت به عنوان نمونهآماری انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. دو پرسشنامه استاندارد های قابلیت های پویا (مک نون،) وهوش تجاری (پروویچ ، ۲۰۱۲ ) از مقیاس لیکرت که یکی از پرکاربردترین مقیاس ها در تحقیقات می باشد، استفاده شده است. دراین پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا برای توصیف داده ها از جداول و نمودارهای توزیع فراوانی و سپس از آزمون هایکولموگروف اسمیرنوف، آزمون های معادلات ساختاری استفاده شده است.نتایج تحقیق حاضر نشان داد بین هر پنج بعد قابلیت های پویا ( ادراک محیطی، یادگیری، جذب، بازآرایی و یکپارچه سازی) با هوش تجاری رابطه معناداری وجود دارد

Keywords:

Authors

فاطمه آهنگریان

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

زهرا آهنگریان

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور علی آباد کتول