مدل های ارزیابی رابطه مهندسی مجدد و عملکرد سازمانی و شغلی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 374

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF05_268

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

Abstract:

مهندسی مجدد سبب می شود تا هر سازمان به بازنگری پیرامون آنچه باید در جریان باشد، بپردازد، این امر درراستای اهداف سازمانی است و برای تمامی سازمانها به ویژه سازمان های دولتی امری اجتناب ناپذیر است، چراکهسازمانها در راستای حفظ و بقای خود نیاز دارند تا اهداف و استراتژی های خود را مورد بازبینی و مهندسی مجددقرار دهند. مقاله حاضر با هدف مطالعه مدل های ارزیابی رابطه مهندسی مجدد و عملکرد سازمانی و شغلی انجامشده است، روش مورد استفاده در تحقیق حاضر استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای بوده است.

Keywords:

مدل های ارزیابی , مهندسی مجدد , عملکرد سازمانی و شغلی

Authors

علیرضا مقدسی

استادیار گروه مدیریت دانشگاه بین المللی امام رضا (علیه السلام)

هاشم مهربان

دانشجوی کارشناسی ارشد مد یر یت دولتی موسسه آموزش عالی عطار

سیدابوالفضل موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی موسسه آموزش عالی عطار