مروری بر تاثیر حضور نانو ذرات در محلول های آمینی در جذب گاز دی اکسید کربن

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 75

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RCCE-5-22_002

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

در این تحقیق, اثر نانو اکسیدهای فلزی مانند (TiO(۲), Al(۲)O(۳), NiO, Fe(۳)O(۴ و (SiO(۲ بههمراه سیال پایه. بر روی جذب گاز کربن دی اکسید در ستون حبابی بررسی شده است. بررسیها نشان داد که افزودن نانو ذرات به محلول پایه در ابتدا باعث بهبود خصوصیات انتقال جرم درفرآیند جذب (CO(۲ گردیده و سپس اثر عکس داشته است. همچنین، بررسی ها نشان داد که باافزایش غلظت نانو ذرات در سیال پایه در غلظت های کمتر از غلظت بهینه. میزان جذب گازنسبت به سیال پایه افزایش می یابد. اما با افزودن نانو ذرات به بیش از غلظت بهینه. میزانجذب کاهش یافته است. همچنین افزودن نانو ذرات به محلول های پایه متفاوت نشان می دهدکه نانو ذرات در محلول های مختلف اثر متفاوت داشته و به یک اندازه میزان جذب (CO(۲ رابهبود نمی دهند. بررسی های این تحقیق نشان می دهد که حرکت براونی و آثر گریزینگ یاشاتل از مهم ترین عوامل افزایش انتقال جرم در نانو سیالات می باشند که این افزایش, بهبودراندمان جذب گاز را به دنبال خواهد داشت. به طور کلی در این تحقیق سعی بران است تا بابیان مبانی. اصول و معادلات حاکم بر برج های حباب در زمینه حذب گاز کربن دی اکسید،توسط نانو محلول های آمین. زمینه لازم برای استفاده بهینه از این تجهیزات فراهم آید.

Keywords:

انتقال جرم , ستون حبابی , جذب (CO(۲ فاکتور بهبود نانو ذرات

Authors

حسن پاشایی

محقق پسا دکترا، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

احد قائمی

دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران