بررسی نقش برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر افزایش بهره وری کارکنان از طریق نقش تعدیل گری اشتیاق شغلی مطالعه ای در کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) شهرستان زاهدان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IBAEONF03_321

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

اشتیاق شغلی کارکنان سبب ایجاد شرایطی در سازمان می گردد که این شرایط موجب میشود بهره وری کارکنان افزایش یابد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر افزایش بهره وری کارکنان از طریق نقش تعدیل گری اشتیاق شغلی مطالعه ای در کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) شهرستان زاهدان است. پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی و از جهت روش شناسی یک مطالعه توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تعداد ۹۴ نفر از کارکنان کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) شهرستان زاهدان میباشند. با توجه به کم بودن تعداد اعضای جامعه آماری همه افراد به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی انگو و همکاران (۲۰۱۳)، اشتیاق شغلی سالونا و اوشوفلی (۲۰۱۴) و بهره وری کارکنان جبارزاده و همکاران (۱۳۹۲) استفاده گردید. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش از نرم افزار PLS استفاده شد. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر افزایش بهره وری کارکنان از طریق نقش تعدیل گری اشتیاق شغلی تاثیر معناداری دارد. از این رو مدیران و مسئولان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر زاهدان باید تلاش کنند موانع اشتیاق شغلی را از میان بردارند و زمینه افزایش اشتیاق شغلی کارکنان سازمان را از طریق بهبود شیوه های استخدام کارکنان، آموزش و توسعه کارکنان و جبران خدمات کارکنان فراهم کنند.

Keywords:

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی , بهره وری کارکنان , اشتیاق شغلی

Authors

میترا هاشم زهی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

محمد قاسمی

دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران