بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره آبی و متانولی گیاه سرخارگل بر روی اسنتو باکتر

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 159

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NEWCONF07_114

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

افزایش مقاومت باکتری ها به آنتی بیوتیک و وجود ترکیبات آنتی باکتریایی در گیاهان این امکان بهره مندی از این منابع ارزشمند رافراهم می کند. این مطالعه به منظور بررسی اثر عصاره های متانولی و آبی گیاه سرخارگل بر روی باکتری گرم منفی اسینتوباکتر انجامشد. عصاره هیدروالکلی بهروش خیساندن تهیه شد و اثرات ضد باکتریایی عصاره به روش دیفیوژن و حداقل غلظت مهارکنندگی MIC و حداقل غلظت کشندگی MBC موردبررسی قرار گرفت در روش دیسک دیفیوژن سه غلظت ۲۰۰،۴۰۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر میلی لیتر مورد استفاده قرار گرفت. اثر مهاری عصاره متانولی در مقایسه با عصاره آبی بالاتر بوده بیشترین قطر هاله عدم رشد مربوط به غلظت ۴۰۰ عصاره متانولی به اندازه ۱۲/۶ میلی متر بود همچنین MBC,MIC عصاره متانولی معادلی ۶/۲۵ میلی گرم بر میلی لیتر مشاهده شد.

Authors

سیده فاطمه حسینی نسب

دانشجوی کارشناسی ارشد اصول باغبانی-گیاهان دارویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیساری

حسین مرادی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مصطفی گواهی

استادیار دانشکده زیستفناوری دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

وحید اکبری

استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی ساری، ساری، ایران