مدلسازی ساختاری تفسیری پیشران های توسعه منطقه ویژه علم و فناوری یزد

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 217

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IDEACONF04_019

تاریخ نمایه سازی: 2 آذر 1401

Abstract:

مناطق علم و فناوری به عنوان مهمترین زیرساخت تحقق توسعه مبتنی بر فناوری در دهه ۰۵۹۱ ۹شکلگرفتند. ۹از جمله اهداف توسعه ای ایجاد اینگونه مناطق، افزایش نوآوری، توسعه اقتصادی، ارتقا کارآفرینی، اشتغال زایی متخصصان و بهبود کیفیت زندگی است و همچنین بسیاری از مناطق علم و فناوری به عنوان یک راهبرد هوشمند و هماهنگ برای توسعه ملی یا منطقه ای نام میبرند .در همین راستا این پژوهش با هدف شناسایی و مدل سازی پی سران های توسعه منطقه ویژه علم و فناوری یزد انجام .شد یافته های پژوهش نشان میدهد که استان یزد برای موفقیت در توسعه منطقه ویژه علم و فناوری خود بایستی که به دنبال توسعه منابع انسانی استان باشد که این مورد از موارد ضروری مربوط به توسعه مناطق ویژه علم و فناوری است.

Keywords:

منطقه ویژه علم و فن اوری , یزد , توسعه منطقه ای , مدل سازی ساختاری تفسیری , پیشران

Authors

مجید انصاری

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد

حمید محمدی

استادیار، مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، سازمان برنامه و بودجه کشور

رضا اکبری

استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد