تحلیل تعامل فضایی شهری با استفاده از داده های جابجایی مسافر بین شهری:مطالعه موردی شهرهای استان فارس

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 186

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IDEACONF04_020

تاریخ نمایه سازی: 2 آذر 1401

Abstract:

تعامل فضایی شهری یک نیروی محرکه مهم است که رشد پویا و عملکرد اقتصادی تراکم شهری راتعیین می کند عدم تعادل در توزیع خدمات، بروز مشکلات زیست محیطی، قطع پیوندهای اجتماعی و فرهنگی موجود؛ قطع جریان های اقتصادی میان روستاها و شهرهای کوچک و شهرهای کوچک با شهربزرگ منجر شود که تبعا بر میزان و توزیع درآمد خانوارهای روستایی تاثیر منفی بر جای خواهدگذاشت، را در پی دارد.:از این رو شناسایی و بررسی شدت جریان های میان نقاط شهری استان فارس امری حائز اهمیت تلقی می شود لذا، هدف اصلی این پژوهش شناسایی تعلاملات فضایی در جهت سوقدادن آن به تعادل و توازن انجام خواهد شد.Q طبق مطالعه موجود نتیجه میشود که شهرهای استان فارس به صورت خوشه ای گروه بندی شده اند و شهرها و سکونتگاه های سطح سوم و چهارم در این نوع خوشه بندی جهت رفع نیازهای خود به شهرهای سطح دوم و اول مراجعه میکنند و ارتباط این شهرها بایکدیگر با توجه به مسافت بین این شهرها منطقی میباشد.:از طرف دیگر با اینکه شهر شیراز به عنوان مرکز یکی از نواحی شناسایی شده است ولی در استان نقش شهر اصلی را بازی میکند و این دلیلی براین موضوع است که شهرهای دیگر استان جهت برخی از نیازهای اساسی خود به این شهر مراجعه کنند

Authors

مریم هنری

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد

نجما اسمعیل پور

استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد

حمید محمدی

استادیار، مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، سازمان برنامه و بودجه کشور