بررسی میزان رضایتمندی کشاورزان از بکارگیری سیستم آبیاری قطره ای مورد مطالعه: شهرستان دیر

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,091

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WDWMR06_032

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

Abstract:

یکی از ا ستراتژی های نوآورانه آبیاری، که تاثیر ب سزایی در رفع م شکل کم آبی دارد ا ستفاده از سی ستم آبیاری تحت فشاراست که به عنوان کارآمدترین تکنیک مقابله با بحران آب تلقی میگردد. سیستم آبیاری تحت فشار به دلیل بالابردن بازده آبیاری در مقایسه با سیستم آبیاری سنتی جایگاه قابل ملاحظه ای در سیاستگذاری کشاورزی بخصوص در مناطق کم آب دارد. روش آبیاری قطرهای در بین روشهای این سامانه از نظر توانمندی مناسب در توزیع آب با راندمان بالا راه حل مطمئنی برای استفاده مناسب و اصولی از منابع آب در دسترس میباشد. این تحقیق با هدف بررسی میزان رضایتمندی کشاورزان از بکارگیری سیستم آبیاری قطره ای در شهرستان دیر انجام شد. روش تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری مشتمل بر کلیه گوجه فرنگی کاران شهرستان دیر استفاده کننده سیستم های آبیاری تحت فشار به تعداد ۳۵۰۰ نفر می با شد که بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه ۳۴۶ نفر تعیین گردید. ابزار جمع آوری داده ها پر سشنامه ا ست که روایی آن تو سط تعدادی از اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان تایید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰/۷۴ تعیین گردید. نتایج نشان داد بین متغیرهای سن، تعداد اعضای خانوار، تعداد دفعات شرکت در کلاسهای آموز شی و سطح تحصیلات با میزان ر ضایتمندی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین نتایج مقایسه میانگین نشان داد بین متغیرهای عضویت در تعاونیها، ارائه خدمات توسط تعاونی ها، دریافت وام، شرکت در کلا سهای ترویجی، محل سکونت، نوع مالکیت چاه با میزان ر ضایتمندی تفاوت معناداری وجود دارد.

Keywords:

رضایت مندی , سیستم آبیاری قطره ایی , گوجه فرنگی کاران دیر.

Authors

ناهید مغدانی

کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر

فاطمه زهرا رومینا

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامینخوزستان

عارف حاجیلو رحیمی پور

دانشجوی دکتری رشته مدیریت منابع خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد