بررسی تاثیر شیوه های مدیریت کیفیت بر عملکرد پروژه بین سازمانی در صنعت نفت با رویکردمعادلات ساختاری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 279

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM03_039

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1401

Abstract:

امروزه پروژه های بین سازمانی به علت تغییرات ،بازارها سازمانها و نیاز به عکس العمل ،سریع به طور فزایندهای اهمیت یافته اند. کارکردهای مدیریت کیفیت از عوامل موثر بر عملکرد این پروژه ها میباشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شیوههای مدیریت کیفیت بر عملکرد پروژه بین سازمانی در صنعت نفت با رویکرد معادلات ساختاری صورت گرفته .است جامعه آماری شامل ۲۵۰ نفر از کارکنان شرکت طراحی و ساختمان نفت ایران و نمونه گیری به روش تصادفی ساده . در دسترس بر اساس جدول مورگان ۱۴۸ نفر تعیین شد جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه که روایی آن صوری و جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده .است به منظور تحلیل دادهها از نرم افزار SPSS و AMOS و روشهای آماری تحلیل رگرسیون و معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج تحقیق مدل مفهومی ارائه شده را تایید و نشان داد شیوههای مدیریت کیفیت مربوط به (افراد و مربوط به (فرایند) بر عملکرد پروژه بین سازمانی تاثیر دارد.

Authors

قاسم رضائی

استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

جاوید غنی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع کیفیت و بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

کیارش زبرجد

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز