واکاوی آسیب های مدیریت منابع انسانی در سازمان دولتی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 396

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM03_066

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1401

Abstract:

بررسی آسیب ها در مدیریت منابع انسانی گام مهمی در راستای شناسایی مشکلات عملکرد سازمان، شناخت قابلیت ها و تقویت آنها به نحوی که سازمان را در رسیدن به اهداف خود، مانع زدایی از عملکردها و رفع کم توجهی ها یاری رساند، هدف از انجام این پژوهش ، بررسی آسیب های مدیریت منابع انسانی یک سازمان دولتی در استان چهارمحال و بختیاری است . پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی ، از نظر روش، اکتشافی و از حیث نحوه گردآوری دادهها کیفی است . جامعه آماری را خبرگان حوزه مدیریت منابع انسانی و آگاه از مسائل سازمان تشکیل می دهد. روش نمونه گیری از نوع غیر احتمالی و گلوله برفی است و تعداد۱۶خبره بر اساس حد کفایت نمونه گیری و قاعده اشباع نظری انتخاب شدند. جمع آوری دادهها به شیوه مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده است . با تحلیل مصاحبه ها، آسیب هایی که در ابعاد سازمانی وجود داشته در قالب ۵۶ مضمون پایه ، ۱۵ مضمون سازماندهنده و ۷ مضمون فراگیر به دست آمد. مضامین فراگیر آسیب ها عبارتند از: نگهداشت و بهره وری کارکنان، طراحی شغل ، توسعه منابع انسانی ، جبران خدمات، آموزش کارکنان، کارمند یابی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی است . در انتها پیشنهاد می شود با حمایت بیشتر مدیران و معاونین سازمان، برنامه ریزی های راهبردی ، تمرکز و استفاده از قابلیت ها و توانایی های سازمان، آسیب ها و ضعف های موجود برطرف شود.

Authors

رسول عباسی

استادیارگروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم .

نرگس نظری زاده دهکردی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم .

نجمه نجیمی گشتاسب

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم .