ارائه یک مدل ریاضی برا ی مکانیابی ایستگاه های سوخت سی ان جی(CNG) در شهر شیراز

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 182

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM03_439

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1401

Abstract:

مهمترین نکته پیرامون جایگاه های عرضه سوخت، مکانیابی مناسب آنهاست. هدف انی پژوهش تعیین تعداد و محل مناسب قرارگیری جایگاه های عرضه سوخت در جهت خدمت دهی بیشتر با استفاده از مدل تلفیق مدل برنامه ریزی و روشهای تصمیم گیری چندمعیاره میباشد. در انی تحقیق کلانشهر شیرازبه ۱۰ منطقه و ۲۸ ناحیه ترافیکی شهرداری تقسیم بندی شد. اطلاعات مربوط به حوزه ترافیکی در محیط GIS ساماندهی گردید برمبنای مصرف گاز در بازه مشخص، تعداد ایستگاه های پمپ گاز مورد نیاز محاسبه شد. معیارهای اصلی انتخاب ایستگاه های سوخت رسانی با نظرسنجی از کارشناسان از طرقی ماتریس های ارجحیت شناسایی شد و سپس با استفاده از روش ANP فازی، امتیاز و وزن هر معیار تعیین گشت. سپس کی تابع هدف فازیبرا ی هر معیاربا هدف حداکثر کردن عملکرد انتخاب جایگاه در ارتباط با هر معیار ایجاد شد. پس از خارج کردن مدل از حالت فازی، با استفاده از روش جمع پذیری وزنی، بهترین جایگاه انتخاب شد.

Keywords:

فرآیند تحلیل شبکه ای , انتخاب جایگاه های گازهای فشرده , برنامه ریزی ریاضی , سوخت سی ان جی , مدل ریاضی

Authors

قاسم رضایی

استادیار، گروه مهندسی صنایع ، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایرا ن

مرجان سحرخیز

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع ، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران

کیارش زبرجد

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مدیریت مهندسی، گروه مهند سی صنایع ، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایرا ن