بررسی تاثیر مراکز رشد بر توسعه کارآفرینی با نقش میانجی استارت آپ ها ی کسب و کار و تعدیل گری قوانین دولتی برای کسب و کار های استارت آپی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 264

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM03_711

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1401

Abstract:

یک کارآفرین تازه کار با موانع و چالش های متعددی از جمله منابع مالی، مقررات سخت کار، یافتن بازاری برای محصولات و مسائل اجتماعی و فرهنگی مواجه است. این مشکلات به دلیل فقدان یک اکوسیستم کارآفرینی موثر و حمایت کننده و عدم حمایت، به ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد. در این سناریو، مراکز رشد می توانند نقش مهمی در حمایت و کمک به کارآفرینان نوپا در راه اندازی کسب و کار خود ایفا کنند..هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مراکز رشد بر توسعه کارآفرینی با نقش میانجی استارت آپ های کسب وکار و تعدیل گری قوانین دولتی برای کسب و کار های استارت آپی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران مراکز رشد و استارت آپ های شهر مشهد که ۱۱۴ نفر می باشد تشکیل داده است. که از روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس استفاده می شود و چون تعداد جامعه محدود است و برای جامعه محدود تعداد افراد نمونه طبق جدول مورگان و فرمول جوامع محدود کوکران ۸۸ نفر می باشد. در این تحقیق به منظور گردآوری داده ها از یک پرسشنامه طبق طیف لیکرت استفاده می شود.برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی ملاکی استفاده شد. به عبارت دیگر پرسشنامه استاندارد به کار رفته است. همچنین روایی پرسشنامه را اساتید محترم و افراد خبره تایید کرده اند. در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری در این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS۲۸ وsmartpls انجام گردید.یافته های این تحقیق نشان داد تمام فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفت.

Keywords:

مراکز رشد , توسعه کارآفرینی , استارت آپ ها , قوانین دولتی کسب و کار

Authors

حمیدرضا وزیری گهر

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

زهره علیمیرزایی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور