آقای دکتر Hamid Reza Vazirigohar

Dr. Hamid Reza Vazirigohar

استادیار گروه مدیریت بازرگانی

Researcher ID: (98826)

41
4
1

Conference Papers

Books

  • کتاب تحلیل آماری (دانشگاه پیام نور) - 1400 - Persian

Teaching Experience