بررسی تاثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی موثر بر اتلاف اورانیوم در فرآیند جداسازی جامد-مایع کانسنگ اورانیوم بندرعباس

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 139

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMEC03_011

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1401

Abstract:

در کارخانه تولید اکسید اورانیوم بندرعباس، پس از عملیات لیچینگ وانتقال اورانیوم از فاز جامد به فازآبی، جهت جداسازی دو فاز از سیستم ته نشینی در جهت مخالف ( Counter Current(Decantationکه شامل پنج تیکنر است استفاده می گردد. در این تحقیق تاثیر عوامل فیزیکیمختلف مانند عیار پالپ ورودی، درصد جامد پالپ ورودی و خروجی تیکنر وهمچنین عامل شیمیاییpH بر میزان اتلاف اورانیوم به صورت کمی وکیفی مورد بررسی قرار گرفت. مشخص گردید با کاهشدرصد جامد ورودی و افزایش درصد جامد ته ریز تیکنر، درصد اتلاف اورانیوم کاهش می یابد. درصدجامد بهینه ورودی و خروجی تیکنربا استفاده از نرم افزار به ترتیب ۳۰و۵۵ بدست آمد. همچنین باافزایش pH تیکنر، اورانیوم از فاز آبی به فاز جامد ترسیب می گردد. جهت جلوگیری از فرآیند ترسیبلازم است pH در محدوده ۱-۱/۵ نگه داشته شود.

Authors

سیدامجد حسینی

کارشناس واحد طراحی مهندسی معدن اورانیوم بندر عباس

عباس سام

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان- کرمان –بلوار جمهوری اسلامی –دانشکده فنی و مهندسی – بخشمهندسی معدن

مجید رحمانی

سرپرست واحد طراحی مهند سی معدن اورانیوم بندرعباس