بررسی تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر افزایش خلاقیت سازمان با استفاده از روش مدلسازی معادلاتساختاری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 230

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

COPSS02_008

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1401

Abstract:

امروزه دانش می تواند بر شکوفایی تمامی ابعاد یک سازمان تاثیر اساسی داشته باشد و از آنجا که خلاقیتاز اساسی ترین ابعاد یک سازمان جهت پیشرفت آن می باشد، لذا میتوان بحث گسترده ای را درمورد تاثیرابعاد دانش برخلاقیت سازمان را مطرح نمود. تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی تاثیر ابعاد مدیریت دانشبرافزایش خلاقیت سازمان، با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری(مطالعه موردی: شرکت مدرن ابزار)انجام شد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان و کارشناسان شرکت مدرن ابزار به تعداد ۳۰۰ نفر و حجمنمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران ۱۶۸ نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها درتحقیق حاضرپرسشنامه استاندارد مدیریت دانش و پرسشنامه خلاقیت سازمان بود. روش مورد استفاده در این تحقیقمدلسازی معادلات ساختاری بودکه تلفیقی از (تحلیل عاملی تاییدی و ضریب مسیر) می باشد و نرم افزاربود. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که تمامی ابعاد Amos و SPSS مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیلمدیریت دانش بر افزایش خلاقیت شرکت مدرن ابزار تاثیر دارد

Authors

قاسم رضایی

استادیار، گروه مهندسی صنایع،دانشکده فنی و مهندسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

محسن علی دادی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع ، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

کیارش زبرجد

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مدیریت مهندسی، گروه مهندسی صنایع ، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران