پوشش ریسک قیمت سهام صنایعبورسی با نرخ ارز (چندرشته ای صنعتی، بانک و سرمایه گذاری) Hedging stock price of listed industries with exchange rate (Multidisciplinary industry, banking and investment)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 140

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECJ-15-54_004

تاریخ نمایه سازی: 26 آذر 1401

Abstract:

در این پژوهش به منظور مدیریت ریسک سرمایه گذاران در بازار سرمایه، پوشش ریسک قیمت سهام صنایعبورسی منتخب با نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدل های DCC و ADCC استفاده گردید. دادههای مورد استفاده، بازده سهام صنایع بورسی و نرخ ارز به صورت روزانه طی بازه زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ است. نتایج نشان میدهد که همبستگی متقارن بین قیمت سهام این صنایع با نرخ ارز، در هر دو بحران ارزی وجود دارد. همچنین یافتههای پژوهش نشان می دهد، در هر دو بحران ارزی بالاترین کارایی پوشش ریسکبه ترتیب مربوط به صنعت چند رشته ای صنعتی و سرمایه گذاری است، درحالی که پایین ترین آن مربوط به صنعت بانکداری است. بزرگ ترین مقدار ضریب پوشش ریسک در بحران ارزی اول و دوم به ترتیب مربوط به صنایع چند رشته ای صنعتی و بانک است. کمترین مقدار ضریب پوشش ریسک در هر دو بحران مربوط به صنعت سرمایه گذاری است. بالاترین مقدار میانگین وزنی پرتفوی بهینه در هر دو بحران ارزی مربوط به صنعت بانکداری است. نتایج این تحقیق فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا از استراتژی های پوشش ریسک و تخصیص دارایی هابه طور مطلوب استفاده کنند.Hedging stock price of listed industries with exchange rate (Multidisciplinary industry, banking and investment)Maryam BazraeeSaleh GhavidelGhodratollah EmamverdiMahmoud Mahmoudzadeh, AbstractThis study investigates hedging stock price of the selected industries listed in stock exchange with exchange rate, in order to manage risks of investors in capital market. To do se, the ADCC and DCC models are used. The data for this investigation includes daily stock return of the listed industries and exchange rate during ۲۰۰۸-۲۰۲۰. The results suggest that there exists symmetric correlation between stock price of these industries and exchange rate in both currency crises. Moreover, in both crises, the highest hedging effectiveness is associated with multidisciplinary industry and investment, whereas the lowest effectiveness is for banking. On the other hand, the biggest rate of hedging in the first and second currency crisis belongs to multidisciplinary industry and banking, respectively. The lowest rate of hedging in both crises belongs to investment industry and the highest weighted mean of optimal portfolio in both crises is found in banking industry. The results of this study provide the investors the opportunity to use hedging and asset allocation strategies in optimal way.

Keywords:

واژه های کلیدی:بازار سهام , نرخ ارز , استراتژی پوشش ریسک , سبد دارایی بهینه. طبقه بندی JEL: F۳۱ , G۳۲ , G۱۱ , C۵۸

Authors

مریم بذرائی

دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

صالح قویدل

گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

قدرت اله امام وردی

گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی،، تهران، ایران،

محمود محمودزاده

هیات علمی فیروزکوه

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اربابی،فرزین (۱۳۹۷). پیش بینیتلاطمبازدهیسکهطلادربازاردارایی هایمالی، فصلنامه اقتصادمالی، سالدوازدهم، شماره۴۳،صص۱۹۲-۱۷۹بورساوراقبهادار،بورساوراقبهادارتهرانhttp://www.tse.irبت شکن،محمدهاشمومحسنی،حسین(۱۳۹۶). ...
 • جهانگیری، خلیل و حکمتی فرید، صمد، (۱۳۹۴). مطالعه آثار سرریز ...
 • بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH [مقاله ژورنالی]
 • علمی، زهرا، ابونوری، اسمعیل، راسخی، سعید و شهرازی،محمدمهدی، (۱۳۹۳). اثر ...
 • فتاحی، شهرام، سحاب خدامرادی، مرتضی و ایوتوند، میثاق، (۱۳۹۶). بررسی ...
 • استراتژی های پوشش ریسک قیمت سکه بهار آزادی: مقایسه بین رویکردهای ADCC، GO-GARCH و GARCH [مقاله ژورنالی]
 • فلاحی، فیروز، حقیقت، جعفر، صنوبر، ناصر و جهانگیری،خلیل (۱۳۹۳). بررسی ...
 • نیکو مرام، هاشم، پورزمانی، زهرا و دهقان، عبدالمجید، (۱۳۹۳). سرایت­­پذیری ...
 • حاتمی، امین، محمدی، تیمور، خدادادکاشی، فرهاد و ابوالحسنیهستیانی، اصغر (۱۳۹۷). ...
 • Arago, V., & Fernandez, M.A. (۲۰۰۷), Influence of structural changes ...
 • Arash Habibi & Chin Lee. )۲۰۱۹(, Asymmetric Effects of Exchange ...
 • Baillie, R. T., & Myers, R. J. (۱۹۹۱), Bivariate GARCH ...
 • Basher, S. A., &Sadorsky, P. (۲۰۱۶), Hedging emerging market stock ...
 • Bhattacharya, B. and Mukherjee, J. (۲۰۰۲), Causal relationship between stock ...
 • Branson, W.H. (۱۹۸۳), Macroeconomic determinants of real exchange risk, In: ...
 • Cappiello, L., Engle, R. F., & Sheppard, K. (۲۰۰۶), Asymmetric ...
 • Dornbusch, R., Fischer, S., (۱۹۸۰), Exchange rates and the current ...
 • Engle, R. (۲۰۰۲), Dynamic conditional correlation: A simple class of ...
 • Gavin, M. (۱۹۸۹), The stock market and exchange rate dynamics, ...
 • Huisman, R., Mahieu, R., Schlichter, F. (۲۰۰۹). Electricity portfolio management: ...
 • Inclan, C., and Tiao, G.C. (۱۹۹۴) ‘Use of cumulative sums ...
 • Kroner, K. F., & Sultan, J. (۱۹۹۳), Time-varying distributions and ...
 • Ku, Y. H. H., Chen, H. C., & Chen, K. ...
 • Lee, Yen-Hsien, Huang, Ya-Ling & Wu, Chun-Yu. (۲۰۱۴), Dynamic Correlations ...
 • Saleh, Gehan. (۲۰۰۸). the Dynamic Relation between Stock Prices and ...
 • Sanso, A., &Arago, V., & Carrion, J.L. (۲۰۰۳), Testing for ...
 • Simona Moagăr-Poladian., DorinaClichici & Cristian-ValeriuStanciu. (۲۰۱۹), The Co_movement of Exchange ...
 • Sosa, M., Ortiz, E. & Cabello, A. (۲۰۱۸), Dynamic Linkages ...
 • Wang, K. M. & Lee, Y. M. (۲۰۱۶), Hedging exchange ...
 • Yao, Z., Wu, H. (۲۰۱۲), Financial Engineering Estimation of Minimum ...
 • Yousaf, I., Elie Bouri, S. & Nehme, A. (۲۰۲۱). Gold ...
 • یادداشت ها ...
 • نمایش کامل مراجع