بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 190

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA18_037

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1401

Abstract:

وجود کمیته حسابرسی علاوه بر ارتقای سطح کیفی مکانیزم حاکمیت شرکتی می تواند باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالیشود. در ضمن، وجود این کمیته میتواند به افشای صورت های مالی طبق استانداردهای پذیرفته حسابدارای و بهبود سلامت مالیشرکتها کمک شایانی بنماید. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و ویژگی های کیفی اطلاعاتحسابداری می پردازد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که درپژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و۱۲۰ شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی ۶ ساله بین ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ و سال ۱۳۹۹ به عنوان سال آتی انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزارآماری ایویوز نسخه ۱۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین اندازه و تخصص مالیاعضای کمیته حسابرسی با قابلیت مقایسه صورت مالی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. ولی بین استقلال کمیته حسابرسی وقابلیت مقایسه صورت مالی رابطه ی یافت نشد. بین اندازه و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با کیفیت اطلاعات حسابداریرابطه مستقیم معناداری وجود دارد. ولی بین استقلال کمیته حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه ی یافت نشد.

Keywords:

ویژگی های کمیته حسابرسی , ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری

Authors

ابراهیم نویدی عباسپور

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند، ایران

سونیا قربانزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی، موسسه آموزش عالی الغدیر، تبریز، ایران