مطالعه نقش پذیرش تجارت الکترونیک بر بهبود میزان فروش محصولات در بازارهایداخلی و صادراتی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 211

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA18_060

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1401

Abstract:

با پیشرفت و توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات وتاثیرات عمیق و گسترده ی آن در فرایندهای تجاری، اینترنت بهعنوان موثرترین بستر پذیرش تجارت الکترونیکی با پوشش جهانی امکان رسیدن شرکت ها به بازارهای بین المللی را فراهم نمودهاست.استراتژی های بازاریابی در بازارهای الکترونیکی، همواره یکی از مقوله های مهمی است که در حوزه های جدید مطالعاتتجاری و بازاریابی مورد توجه قرار گرفته و در این زمینه دیدگاه های بسیار متنوعی ارایه شده است. پذیرش تجارت الکترونیک یکمفهوم یکپارچه است که خرید و فروش محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری و اینترنت را بررسی وتشریح می کند. از آنجایی که در ایران از ظهور پدیده تجارت الکترونیک زمان زیادی نگذشته و وسعت فراوانی نیز پیدا نکرده، لذابه مقوله شاخص های تجارت الکترونیک توجه اساسی نشده است. بر همین اساس پیاده سازی تجارت الکترونیک در ایرانوابستگی بسیار شدیدی به بکارگیری عوامل مختلف و ایجاد زیرساخت های لازم در بخش های گوناگون تجارت و کسب و کار داردکه فراهم سازی آنها منجربه یک تجارت شفاف، مولد و کارآمد و قانونمندی می شود که رضایت مندی مشتریان را در پی خواهدداشت. تحقیق حاضر به دنبال ارائه پیشنهاداتی به برنامه ریزان نهادهای مرتبط با صنعت زنبورداری است که با تدوین استراتژیهای مناسب ضمن بهره مندی از ظرفیت های تجارت الکترونیک، در جهت توسعه بازارهای داخلی و صادراتی خود در فضایالکترونیک اقدام نمایند. بنابراین هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیرگذاری پذیرش تجارت الکترونیک بر افزایش فروش محصولاتزنبور عسل در بازارهای داخلی و صادراتی در صنعت عسل و زنبورداری است. به همین منظور، با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار SMART PLS، مدلی برای بررسی تاثیر پذیرش تجارت الکترونیک بر افزایش فروش محصولات زنبور عسل در بازارهای داخلی و خارجی طراحی گردید که نتایج تحلیل ارتباط بین متغیرهای تحقیق، بیانگر آن است که پذیرشتجارت الکترونیک برافزایش فروش محصولات زنبور عسل در بازارهای داخلی و صادراتی تاثیر مثبت و معناداری دارد. بر همیناساس در نهایت استراتژی ها و برنامه های عملیاتی اجرایی جهت توسعه بازارهای داخلی و صادراتی بر پایه تجارت الکترونیکپیشنهاد گردیدند.

Authors

فرزاد فتحی چهارراه

کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

اکبر بیتا

کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بهبهان

حکمت الله اردشیری

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دیلم