بررسی امکان جذب بیلی روبین توسط نانوسلولز با روش بیوانفورماتیک: معرفی یک نانوجاذبطبیعی برای تشخیص و درمان بیماری زردی نوزادان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 326

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NANOCDSTS01_028

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1401

Abstract:

زردی نوزادان یا هایپربیلی روبینمی نوزادی به معنی زرد شدن رنگ پوست نوزادان بوده و در ۶۰ درصد نوزادان مشاهده میشود. بیلیروبین یکی از پیگمان های زردرنگ صفراوی است که از شکست و تجزیه طبیعی هموگلوبین حاصل می شود و عاملرنگ زرد ادرار و رنگ قهوه ای مدفوع است. عدم درمان زردی سبب اسیب مغزی و انسفالوپاتی و فلج مغزی و کرنیکتروسمی شود. در طی این تحقیق امکان جذب بیلی روبین توسط نانوذرات نانوسلولز، با روش داکینک مولکولی بررسی شد. برایانجام کار نخست فایل مولکول بیلی روبین با پسوند .mol را از دیتابیس Pubchem استخراج و سسپس در نرم افزارHyperchem فرمت .pdb از آن بدست آمد. در این نرم افزار بیهنه سازی ساختار نیز انجام و ساختار سه بعدی بهینه شدهمورد استفاده قرار گرفت. همچنین ساختار سه بعدی نانونانوسلولز نیز از دیتابیس PDB استخراج گردید و در کامپیوترذخیره شد. برای انجام داکینگ مولکولی از سایت HDOCK استفاده و بعد از ارائه فایل pdb از بیلی روبین و نانونانوسلولزانرژی داکینگ و RMSD مدل های ارائه شده مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. این مطالعه نشان داد امکان اتصال مولکولبیلی روبین روی قسمت های مختلف نانونانوسلولز وجود داشته و در بهترین جایگاه انرژی داکینگ ۷۷.۴۴ - کیلوکالری برمول و RMSD حدود ۲۰.۳۲ آنگستروم بود.

Authors

هانیه محمودی هاشمی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه نانوفناوری پزشکی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاهآزاد اسلامی، تهران، ایران

علی جبالی

استادیار گروه نانوفناوری پزشکی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

فیروزه نیلی

استاد مرکز تحقبقات نوزادان ،بیمارستان امام خمینی،تهران،ایران