بررسی نگرش اعضای هیات علمی در خصوص کارکردهای دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه شهید چمران اهواز)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 135

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IHEJ-13-1_001

تاریخ نمایه سازی: 21 دی 1401

Abstract:

هدف پژوهش کاربردی حاضر، بررسی نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در زمینه کارکردهای دانشگاه است. طرح کلی این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی متوالی ناهمزمان (کیفی- کمی- کیفی) است. در بخش کیفی، از روش پدیدارشناسی؛ در بخش کمی، از آمارهای توصیفی  میانگین و در بخش کیفی آخر، از روش گروه های کانونی استفاده شده است. جامعه آماری، شامل اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز (۶۰۰ نفر)، که مرحله مصاحبه اکتشافی اولیه، با انتخاب هدفمند ۵۴ عضو؛ بخش کمی با انتخاب تصادفی ۲۲۵ عضو؛ و بخش کیفی آخر (گروه کانونی) با انتخاب هدفمند مطلوب ۸ نفر از خبرگان دانشگاه انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات به ترتیب در سه مرحله کیفی- کمی- کیفی، به شیوه مصاحبه نیمه ساختمند، پرسشنامه محقق ساخته مستخرج از مصاحبه ها و مرحله آخر مصاحبه گروه کانونی است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، تایید شد و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای [۱]کرونباخ برای کل پرسشنامه (۷۸/۰=a) بدست آمده که نشانه پایایی مطلوب است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش کد گذاری اشتروس و کوربین (۱۹۹۰)، و در بخش کمی نیز از آماره های توصیفی متناسب با سوالات پژوهش، استفاده شده است. نتایج بدست آمده بر اساس مصاحبه­ها در بخش کیفی پژوهش، حاکی از آن بود که مقوله کارکردهای دانشگاه، دارای ۵ حوزه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، کارآفرینی، تجاری سازی و کارکرد اجتماعی است. نتایج بدست آمده از بخش کمی حاکی از آن بود که در دانشگاه شهید چمران اهواز، کارکرد آموزشی مهم ترین کارکرد تلقی می­شود و کمترین میانگین، نشان دهنده این مهم است که به کارکرد کارآفرینی در دانشگاه کمتر توجه شده است. مشارکت کنندگان بخش کانونی هم یافته های دو مرحله قبل را تایید کردند. بنابراین توصیه می شود دانشگاه زمینه را برای پرداختن به کارکردهای جدید از جمله کارآفرینی و تجاری سازی فراهم کند.

Authors

سمانه سلیمی

Islamic Azad University of Zahedan, Zahedan, Iran

عبداله پارسا

Associate Professor Chamran shahid of Ahvaz University, Ahvaz, Iran

یداله مهرعلی زاده

Professor Chamran shahid of Ahvaz University, Ahvaz, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • • Alikhani, A A. (۱۳۸۹). Methods of transformation and improvement ...
 • • Altbach, P. G. (۲۰۰۸). Tradition and transition: The international ...
 • • Al-Weeri, M. (۲۰۰۲). The mission of higher education. Encyclopedia ...
 • • Arasteh H. (۱۳۸۳). University Industry Relations. Quarterly Journal of ...
 • • Arasteh, H R. (۱۳۸۲). The role of higher education ...
 • • Babalhavayeji, F., Tajedini, O., Nooshinfard, F., Hariri, N. (۱۳۹۲). ...
 • • Bagheri Kani, M., Delpasand, J. (۱۳۸۷). Strategic Planning Model ...
 • • Barnett, R. (۲۰۰۵). Recapturing the universal in the university. ...
 • • Berander, P., & Jonsson, P. (۲۰۰۶). Hierarchical cumulative voting ...
 • • Bok, D. (۲۰۰۳). University in Marketplace; Princeton University Press. ...
 • • Bourdieu, P. (۲۰۱۴). The specificity of the scientific field ...
 • • Collingford, C. (۲۰۰۴). Conclusion The Future- is Sustainbality Sustainable ...
 • • Creswell, J. (۲۰۱۶). Research Design.: Qualitative, Quantitative, Mixed Methods ...
 • • Davis, C., Claridge, G., & Cerullo, D. (۱۹۹۸). Reflections ...
 • • Delanty, G. (۲۰۰۲). The governance of universities: What is ...
 • • Entezari, Y. (۱۳۸۲). Analysis of University-Industry Interaction from the ...
 • • Etzkowitz, H. (۲۰۰۴). The evolution of the entrepreneurial university. ...
 • • Etzkowitz, H. (۲۰۱۶). The entrepreneurial university: vision and metrics. ...
 • • Etzokani, H. (۲۰۱۰). The future of the university and ...
 • • Habermas, J. (۱۳۷۳). The mission of the university in ...
 • • Hassanzadeh Barani Kurd, S & Magharzadeh, F. (۱۳۹۵). Higher ...
 • • Kaldi, A; Falah Min Bashi, F. (۱۳۸۸). A study ...
 • • Karamkhani, Z. (۱۳۹۶). University relationship with the community, professional ...
 • • McKenna, J., Bickle, M., & Carroll, J. B. (۲۰۰۲). ...
 • • Mesbahian, H. (۱۳۸۸). University: From history to philosophy in ...
 • • Moeidfar, S. (۱۳۸۷). University functions, lecture at the meeting ...
 • • Mousavi Amiri, T., Nemati, M A., & Khosravi, M. ...
 • • Mowery, D.C. & B.N. Sampat (۲۰۰۵). Universities in National ...
 • • Nowotny, H. (۲۰۰۶). Real science is excellent science–how to ...
 • • OECD (۱۹۹۶). The Knowledge-based Economy, OECD, Paris ...
 • • Paya, Ali (۱۳۸۵). University, scientific thinking, innovation and the ...
 • • Plewa, C., Quester, P., & Baaken, T. (۲۰۰۵). Marketing ...
 • • Sharipour, M, & Fazeli, M. (۱۳۸۶). Sociology of Science ...
 • • White, Sh. W. (۲۰۱۳). An experimentally confirmed resource planning ...
 • • Wilkinson, I., & Young, L. (۲۰۰۲). On cooperating: firms, ...
 • • Xue, L. (۲۰۰۶). Universities in Chain’s National Innovation System, ...
 • نمایش کامل مراجع