آقای دکتر Yadolah Mehralizadeh

Dr. Yadolah Mehralizadeh

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (330960)

25
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers