سنجش وضعیت موجود مولفه های تدریس اثربخش از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه اول

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 191

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EDUSIE-1398-10_004

تاریخ نمایه سازی: 24 دی 1401

Abstract:

هدف این پژوهش، سنجش وضعیت موجود مولفه های تدریس اثربخش از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه اول بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. برای تعیین حجم نمونه از جامعه ۱۸۵ نفری دبیران مدارس متوسطه دوره اول سیلوانا با کمک جدول مورگان وکرجسی ، ۱۱۸ نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته تدریس اثربخش با ضریب آلفای کرونباخ ۷۴/۰ استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه نیز به تایید متخصصان گروه علوم تربیتی و استاد راهنما رسید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای و مقایسه نمره میانگین ها جهت رتبه بندی استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که وضعیت معیارهای مربوط به طراحی برنامه درسی، ویژگی های شخصیتی، روابط انسانی، توجه به محیط یادگیری و روش تدریس بالاتر از متوسط نظری و وضعیت ارزشیابی موثر و به هنگام پایین تر از متوسط نظری بود. همچنین نتیجه مقایسه میانگین نمره معیارهای تدریس اثربخش، نشان دادکه بیشترین میانگین مربوط به روابط انسانی(۰۲/۴) و کمترین میانگین مربوط به ارزشیابی موثر و به هنگام(۷۸/۲) بود. نتیجه کلی اینکه سنجش وضعیت موجود مولفه های تدریس اثربخش از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه اول، بیانگر سطح نسبتا مطلوب معیارهای مربوط به طراحی برنامه درسی، ویژگی های شخصیتی، روابط انسانی، توجه به محیط یادگیری و روش تدریس و سطح نامطلوب معیار مربوط به ارزشیابی موثر و به هنگام بود؛ بنابراین لازم است برنامه ریزی ها در راستای رسیدن به سطح مطلوب در زمینه ارزشیابی موثر و به هنگام، صورت گیرد.

Authors

حسن قلاوندی

دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه

زین العابدین درویشی

استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی ارومیه

فرشید اشرفی

مربی، دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی ارومیه