بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی و مثبت گرایی با امید به زندگی در بیماران بستری در بیمارستان های شهر کرمان در سال ۱۳۹۸: نقش میانجی گری سرسختی روان شناختی و استرس ادراک شده: یک مطالعه توصیفی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RUMS-20-1_003

تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1401

Abstract:

زمینه و هدف: ایمان به خدا و امیدواری، نقش به­سزایی در ادامه روند زندگی تمامی افراد جامعه و به­ویژه بیماران ایفاء می کند. مطالعه­ حاضر با هدف تعیین رابطه نگرش مذهبی و مثبت­گرایی با امید به زندگی با توجه به نقش میانجی­گری سرسختی روان­شناختی و استرس ادراک شده در بیماران بستری در بیمارستان­های شهر کرمان انجام شد. مواد و روش­ها: روش پژوهش، توصیفی و از نوع مدل­یابی معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش شامل تمامی بیماران بستری در بیمارستان­های شهر کرمان در سال ۹۹-۱۳۹۸ بود که ۲۵۰ نفر به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند و به پرسش­نامه­های امید به زندگیSchneider  و همکاران، نگرش مذهبی Golriz و Baraheni، سرسختی روان­شناختی اهواز، استرس ادراک شده  Cohenو همکاران و خوش­بینی Scheier و Carver پاسخ دادند. دادهها با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. یافته­ها: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای نگرش مذهبی ۳۸/۴±۹۹/۶۱، امید به زندگی ۳۱/۳±۷۰/۲۷، سرسختی روان شناختی ۴۹/۳±۹۱/۳۴، استرس ادراک شده ۳۰/۳±۰۱/۳۷ و مثبت­گرایی ۳۵/۳±۲۵/۲۹ بود. نتایج نشان داد بین متغیرهای پژوهش رابطه معناداری وجود دارد و مدل برازش مناسبی با داده­ها دارد و همه ضرایب معنادار هستند به­طوری که سرسختی روان­شناختی و استرس ادراک شده به­طور معناداری بین نگرش مذهبی، مثبت گرایی و امید به زندگی نقش میانجی را دارند (۰۰۱/۰>p). نتیجه­گیری: نگرش مذهبی و مثبت­گرایی می­توانند هم به­طور مستقیم و هم به واسطه سرسختی روان­شناختی و استرس ادراک شده، امید به زندگی را به صورت مثبت و معنی­دار پیش­بینی کنند. به نظر می­رسد توجه به مدل ارائه شده، در برنامه درمانی و مشاوره­ای بیماران مفید خواهد بود.  واژه­های کلیدی: استرس ادراک شده، امید به زندگی، سرسختی روان­شناختی، مثبت­گرایی، نگرش مذهبی

Authors

علیرضا حکیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

فرشید خسروپور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

سعیده خجسته چترودی

دانشگاه پیام نور واحد کرمان