کارکردهای اصلی فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین و کیفیت

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 165

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MLABCONF02_008

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

Abstract:

در دنیای امروزی، کسب و کارها باید قادر باشند با استفاده از فناوری اطلاعات، رویکرد های مدیریتی خود رابهبود ببخشند. برای دستیابی به ای ن هدف، با یستی به شناسایی داده ها و جمع آوری خودکار آن ها بدون دخالتانسان بپردازند و آن را در اولویت قرار دهند. شرکت ها با استفاده از اطلاعات صحیح، دقیق و کارا می توانند بهبخش های زنجیره تامین و کیفیت کمک کنند تا امور خود را به شکلی سریع تر و نظام یافته مورد ارزیابی وتصمیمات مدیریتی صحیحی را با توجه به شرایط اتخاذ نمایند. درک مدیران و کارشناسان شرکت ها از فناوریاطلاعات بایستی به گونه ای باشد تا آن را به عنوان پل ی در جهت توسعه و رشد شرکت بدانند و از آن به عنوانیک عامل تاثیرگذار در شرکت ی اد کنند. فناوری اطلاعات نقش اساسی و حیاتی را در بخش های مد یریتی داردکه هدف آن ارائه خدماتی با کیفی ت بالاست تا شاخص های مختلف رضایت مشتری را بهبود سازد و با اطلاعاتبروز و صحیح، منجر به پیشرفت و بهبود عملکرد کلی شرکت شود. فناوری اطلاعات روشی برای ایجاد شخصیترقابتی متمایز است، پتانسیلی دارد برای بهبود کیف یت و اجرای آن منجر به انتقال سریعتر اطلاعات، دقت، صحتداده ها و افزایش کارایی میشود. با علم بر اینکه اطلاعات بخشی جدایی ناپذیر از زندگی بشر می باشند، پژوهشحاضر به مطالعه نقش اساسی فناوری اطلاعات در حوزه های مد یریتی زنجیره تامین و کیفیت برای دستیابی بهراندمان بهتر و بالاتر کاری می پردازد. نتا یج بیان نمودند، استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامینو مدیریت کیفیت باعث افزایش سطح عملکرد شرکت، کاهش هزی نه ها، صحت داده های ورودی و خروجی،افزایش کیفیت و متمایز بودن محصولات و خدمات می شود. همینطور فناوری اطلاعات با یکپارچه سازی عواملمدیریت زنجیره تامین و کیفیت، افزایش و بهبود راندمان کاری را به همراه دارد.

Authors

کیارش زبرجد

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مدیریت مهندسی ، گروه مهندسی صنایع ، دانشکده فنی و مهندسی ، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز ، ایران

سونیا بهزادی نسب

دکتری مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی ، گروه مدیریت بازرگانی ، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن، ایران