بررسی طرح بهسازی توربوکمپرسورهای گازی ایستگاه گاز گچساران با تکنیک های MADM

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 117

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MLABCONF02_010

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

Abstract:

شتاب روز افزون روند رشد صنایع، توسعه و پیچیده تر شدن پروژه های صنعتی همگام با پیشرفت علوم و فنآوری، موجب گردیده تا فرایند انتخاب طرح صنعتی مناسب و بهینه به عنوان عاملی مهم و کلیدی در موفقیتطرح های صنعتی محسوب شود. محققین و صاحبان صنایع با توجه به شرایط موجود بایستی رویکردی تخصصیتر را در ارتباط با این مقوله در پیش گیرند . در این پژوهش به بررسی و انتخاب طرح مناسب فن آوریتوربوکمپرسورها در تاسیسات تقوی ت فشار گاز گچساران ۳ و استفاده از تکنیک های ارزش فعلی و MADMبرای رتبه بندی آنها پرداخته شده است. در ابتدا ضمن بیان فن آوری توربوکمپرسورها در صنا یع و بررسی ادبیاتمربوط به آن، معیارهای مناسب را دسته بندی کرده و با استفاده از نمونه گیری و نظرسنجی از جامعه آماریغربال شده است. پس از آن به بررسی معیارهای مهم برای فن آور ی توربوکمپرسورها پرداخته و با استفاده ازروش AHP ، وزن دهی و اولویت بندی شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران، سرپرستان وکارشناسان شرکت ها بوده اند. به منظور کسب داده ها از پرسش نامه الف، نمونه گیری طبقه ای به طور تصادفیانجام شد و در می ان ۱۸۳ نفر از کارکنان تعداد ۱۰۰ نسخه از پرسشنامه الف به منظور شناسایی شاخص هایمهم فن آوری توربوکمپرسورها به طور تصادفی توزیع گردید و تعداد ۸۳ پرسش نامه برابر حجم نمونه لازم جمعآوری شد. پرسش نامه های ب و ج مربوط به مقایسات زوجی معیارها و گزینه ها جهت استفاده در روش هایAHP و TOPSIS توسط ۹ نفر از خبرگان و کارشناسان تکمیل شد و داده های مورد نیاز مسئله کسب گردید .در نهایت با استفاده از نظرات خبرگان، ۱۰ طرح جایگزین ارائه شده و به روش ارزش خالص فعلی، مقایسهاقتصادی انجام گردیده است. در قسمت پایانی طرح های جایگزین با استفاده از دو روش TOPSIS و AHPرتبه بندی شده است. نتا یج پژوهش حاکی از آن است که طرح (A(۴ و استفاده از ۴ دستگاه توربوکمپرسور از نوعگریز از مرکز با سوخت گاز طبیعی ، طرح بهینه ای در جهت جای گزین نمودن در تاسیسات مورد مطالعه می باشد.

Keywords:

ایستگاه گاز , توربوکمپرسورهای گازی , مناطق نفت خیز جنوب ایران , MADM , AHP

Authors

قاسم رضایی

استادیار ، گروه مهندسی صنایع،دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،ایران

شهرام نویدی اصل

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهرهوری ، گروه مهندسی صنایع ، دانشکده فنی و مهندسی ، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران ، ایران

کیارش زبرجد

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مدیریت مهندسی ، گروه مهندسی صنایع ، دانشکده فنی و مهندسی ، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز ، ایران