تحلیل عاملی عوامل موثر در ایجاد الگوی شایستگی مدیران برای مدارس کارآفرینانه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 162

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MLSEO-2-3_003

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، تحلیل عوامل موثر در ایجاد الگوی شایستگی مدیران برای مدارس کارآفرینانه بود. جامعه آماری آن شامل مدیران مدارس بودند. که حجم نمونه با نرم افزار Sample power ۳۲۰ نفر انتخاب شد. از منظر روش شناسی تحقیق روش مورد استفاده از نوع کمی می باشد که با استفاده از دو رویکرد تحلیل عاملی صورت گرفته است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای بود که توسط پژوهشگر طراحی و روایی آن بر اساس نظر جمعی از متخصصان و خبرگان رشته تایید گردید و انتخاب شد. برای به دست آوردن روایی این پرسشنامه علاوه بر روایی محتوایی، روایی سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرحله اول به دست آمد. برای تعیین میزان  پایایی بخش های مختلف، نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن ۸۶/۰ حاصل شد که بیانگر مناسب بودن ابزار تحقیق بود. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار SPSS۲۳ و Smart PLS ۲ استفاده شده است. به منظور شناسایی عوامل موثر در ایجاد الگوی شایستگی مدیران برای مدارس کارآفرینانه، از تحلیل عاملی نوع  R استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل برازش شده پژوهش شامل ۱۳ مولفه و عامل ( ماموریت، چشم انداز، ارزش ها، اهداف، شبکه ارتباطات، فرهنگ سازمانی، ویژگی های شخصیتی ، مهارت فنی، مهارت انسانی، مهارت ادراکی، شایستگی های تخصصی، شایستگی های رفتاری، مدیریت عملکرد ) موثر در ایجاد الگوی شایستگی مدیران برای مدارس کارآفرینانه می باشند. همچنین، میزان شاخص GOF کلی برازش مدل نیز ۵۳۴/۰ به دست آمد.

Keywords:

مدارس کارآفرین , شایستگی مدیران , عامل شایستگی های تخصصی , عامل ویژگی های شخصیتی , عامل شایستگی های رفتاری

Authors

مرضیه جامعی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

یداله مهرعلی زاده

استاد، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

نصراله قشقایی زاده

استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان، ایران

محمد حسین پور

دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.