تشخیص مولکولی بورخولدریا مالئی در خون اسب به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز آشیانه ای Nested-PCR در استان مازندران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 450

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ANIMALB06_095

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1401

Abstract:

مشمشه یک عفونت بسیار مسری و کشنده می باشد، که توسط باکتری بورخولدریا مالئی ایجاد می شود. یکی از قدیمی ترین بیماری های واگیردار در تک سمیان است و هنوز در آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا وجو د دارد. ایران به عنوان کانون مشمشه در دنیا شناخته شده است. تشخیص بالینی و باکتری شناسی مشمشه در مراحل اولیه بیماری دشوار می باشد. هدف از این مطالعه تشخیص مولکولی بورخولدریامالئی از نمونه های سرم اسب با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز آشیانه ای بود. در این مطالعه تعداد ۲۰۰ نمونه سرم از اسب داری های مناطق مختلف استان مازندران جمع آوری شد. پرایمرهای مورد استفاده جهت تشخیص بورخولدریا مالئی براساس ژن های Flip و AT۵ و با نرم افزار AmplifX طراحی و توسط شرکت پیشگام سنتز شدند نتایج این مطالعه نشان داد که براساس ژن AT۵ تعداد ۱ نمونه ۰/۵ درصد از ۲۰۰ نمونه مثبت بودند. اما هیچکدام از نمونه ها با پرایمرهای Flip مثبت نشدند. با توجه به اینکه باکتری بورخولدریا مالئی یک باکتری بدون حرکت (بدون تاژک) می باشد. منفی بودن نتایج PCR براساس پرایمرهای Flip تاژکی منطقی می باشد. AT۵ ژن کروموزومی که جهت شناسایی گونه های بورخولدریامالئی مورد استفاده قرار می گیرد. هر چند میزان آلودگی در نمونه های مورد بررسی بسیار پایین بود، اما با توجه به اهمیت این بیماری از نظر زئونوز بودن و صنعت اسبداری، لازم است موارد تکگیر را هم به نهادهای بهداشتی و مراقبتی گزارش داد.

Keywords:

اسب , بورخولدریامالئی , مازندران , مشمشه , واکنش زنجیره ای پلیمراز آشیانه ای

Authors

محسن سلطانی کجوری

دانشجو کارشناسی ارشد باکتریشناسی، گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ایران

شیوا صیفی

دانشجو کارشناسی ارشد باکتری شناسی، گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ایران

امیر توکمه چی

دانشیار میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ایران

پیمان خادمی

محقق پسادکتری باکتری شناسی، گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ایران