بررسی معامله فضولی و فروش مال غیر در حقوق موضوعه ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 173

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF11_095

تاریخ نمایه سازی: 8 اسفند 1401

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر »بررسی عقد فضولی و انتقال مال غیر در حقوق موضوعه ایران« می باشد. در فقه امامیه و حقوق ایران حکم معاملهی فضولی در اغلب موارد عدم نفوذ است. این اختالف در احکام، ریشه در وجود مبانی متفاوت در این نظامها دارد. همچنین رابطه معامله فضولی و فروش مال غیر، یکی از مسائل ظریف و در عینحال مهم حقوق مدنی و حقوق جزا است که سکوت قانون گذار و تعارض های فراوان در متون فقهی، حیرت عقول و سرگردانی افهام را دو چندان ساخته است. در مورد رابطه این دو نهاد، احتمال های گوناگونی هم چون تباین، تساوی، عمومی و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق قابل طرح است. از آنجا که تشخیص و تفکیک این دوعنوان، آثار عملی مهمی دارد از جمله این که در صورت صدق عنوان »فروش مال غیر« مجازات کالهبرداری بر آن مترتب می شود و از طرفی در مقررات موضوعه و نوشته های حقوقی، مالک روشنی برای تمایز عقد فضولی وانتقال مال غیر ارائه نشده است؛ در این پژوهش سعی شده است وجوه تشابه و افتراق آن ها روشن گردد تا شاید الهام بخش قانون گذار برای پیش بینی مالک شخصی در قانون باشد.

Authors

راضیه عربی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان، کرمان، ایران