جرم انگاری گروگان گیری در حقوق ایران و اسناد بین الملل

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 217

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF11_100

تاریخ نمایه سازی: 8 اسفند 1401

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر »جرم انگاری گروگان گیری در حقوق ایران و اسناد بین الملل« می باشد. گروگان گیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از درباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بین المللی آن، باعث توجه بیش از پیش نظام های حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بین المللی شده است. جرم انگاری این موضوع در اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی( ۱۹۹۸ )به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی نشانگر عمق نگرانی جامعه ی بین الملل نسبت به این جرم است. کنونسیون مقابله با گروگان گیری (۱۹۷۹ )به عنوان مهم ترین سند اختصاصی تدوین شده در خصوص این جرم، کشورهای عضو را موظف به وضع ضمانت اجرای کیفری برای مرتکبین این جرم نموده است. یافته های حاصل از پزوهش نشان داد در حقوق ایران به رغم تضویب این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی ، هنوز هم ضمانت اجرای کیفری خاصی برای مرتکبان این جرم پیش بینی نشده است. از این رو در موارد ارتکاب این جرم، رویه ی یکسانی در جهت تعیین مجازات برای متهمان به ارتکاب جرم مذکور وجود ندارد. در این پژوهشبا بررسی اینکنوانسیون و سایر اسناد بین المللی و مقررات مرتبط در حقوق ایران، با تبیین ارکان تشکیل دهنده جرم مذکور، مجازات قابل اعمال این جرم در نظام کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

Authors

معصومه شول

دانشجوی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان، کرمان، ایران