تحلیل جلوه های پسا استعماری رمان سووشون

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 567

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PLCCONF08_006

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1401

Abstract:

تاثیر منفی استعمار بر کشور های استعمارزده ی جهان از موضوعات مهمی است که هموارهدر آثار نویسندگان و شاعران دیده می شود. آثار پسا استعماری می کوشد تا تصویر صحیحیاز مبارزه ی مستعمرات بر ضد استعمارگران را نشان دهد و حقیقت آن را کشف کند. اهدافمهم نظریه های شکل گرفته به دست منتقدان و اندیشمندان پسا استعماری این است کهنحوه ی عمل کرد و ایدئولوژی استعمارگرانه را که در شکل دهی به هویت استعمارزدگان واستعمارگران نقش اساسی داشته است، درک نمایند و به پیکار با این ایدئولوژی برخیزند. ایرانو سودان از کشورهایی هستند که در برهه ای از زمان تحت سیطره ی استعمار بوده و ازفرهنگ و سیاست استعمارگران تاثیر پذیرفته اند و این پدیده برای آن ها مشکلات زیاداقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را به همراه داشته است و با شرایط پس از استعمارمواجه بوده اند. «سیمین دانشور» نویسنده ی مطرح حوزه ی پسا استعماری است که در آثار خود «سووشون» به آشکار کردن حقایق تاریخی استعمار و مبارزه با آن پرداخته است. این رمان با روش نقد تحلیلی – توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. این رمان به عناصر قدرتمندی مانند خشونت، شیوه ی محاکمه، تقابل های بین شرق و غرب، توان تاریخی فرهنگبومی تحقیر شده و یا بیرون رانده شده ی خود اشاره می کند و با وجود یک میراث فرهنگیقدیمی تر و جامع تر از فرهنگ بریتانیا و دیگر کشورهای غربی ظاهر شده است.

Authors

ناهید گلستانی پور

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، پیام نور مرکز خرمشهر، خرمشهر، ایران