بررسی نمادپردازی با چهار عنصر در شعر دوره مشروطه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 307

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PLCCONF08_007

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1401

Abstract:

اعتقاد به عناصر و قوای طبیعت، به مرور زمان، در بین آریاییان، به صورت اعتقاد به خدایان مختلف درآمد و کمکم برای عناصرو موجوداتی چون خورشید، ماه، ستارگان، ابر، باد، خاک و آب، علامت ها و شکل هایی مصنوع درست کردند و آنها را قوای خدایی،یا خدایان کوچک دانستند که این تصورات، باعث ایجاد عقیده به خدایان متعدد و شرک و بت پرستی گردید. علاوه براین دردوره مشروطه شاعران بیشتر به طبیعت گرایش کرده بودند و همین امر سبب شده تا در اسعار خود به عناصر اربعه اشارع کنند.بنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نمادپردازی با چهار عنصر در شعر دوره مشروطه است. تحقیق حاضر به بررسینمادپردازی با روش توصیفی پرداخته است. جامعه آماری تحقیق حاضر شعر هایی با مضمون طبیعت در شاعران دوره مشروطهبه خصوص میرزاده عشقی، عارف قزوینی و نسیم شمال است. پرداختن به عناصر طبیعت در شعر هر سه شاعر از عواطف،احساسات، اندیشه ها و برداشت های درونی شاعر و اعتقادات دینی و سیاسی آنها تاثیر پذیرفته است. بیشتر عقاید سیاسیاجتماعی را در هاله ای از ابهام و آمیزهای از سادگی های طبیعت بیرونی را بیان کرده اند.

Keywords:

چهار عنصر , عناصر اربعه , طبیعت , شعر دوران مشروطه , مسائل سیاسی اجتماعی جامعه

Authors

معصومه خدادادی مهاباد

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، تهران، ایران

آمنه قارلقی

دانشجو دکتری، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، تهران، ایران.