نیمتاج سلماسی لکستانی زن آزادی خواه عصر مشروطه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 643

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PLCCONF08_009

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1401

Abstract:

یکی از تعاریف ارائه شده از فمینیسم، این است که؛ فمینیسم آموزه ای است که از حقوق برابرزنان در مقابل مردان، در تمام مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دفاع می کند. درپژوهش حاضر، تلاش شده؛ با روش کیفی، تحلیل محتوا و با استناد به منابع کتابخانه ای و تکیهبر آراء مهم فمینیسم، اشعار باز مانده از شاعر زنی گمنام در دوره ی مشروطه، با نام نیمتاجسلماسی، از نظر میزان و بسامد دفاع از حقوق زنان در همه ی سطوح اعم از: اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و غیره بررسی شود. از رهگذر این پژوهش مشخص شد؛نیمتاج سلماسی پایههای تفکری را ایجاد کردکه؛ بعدها در شعر شاعران زن دیگر به قوت و قدرت بیشتری ادامهیافت. در این میان، نیمتاج، پیشگام نوعی خاص از اشعار سیاسی، اجتماعی و وطنی با زبان زنانهشدکه؛ قبل از او بدین شکل سابقه نداشت. در معدود اشعار بازمانده از این زن شجاع، فریاد علیهتبعیضات جنسیتی و ظلم جامعه ی مرد سالار و روحیه ی دفاع از حقوق زنان و گلایه از مردانبی تعصب زمان و نالیدن از ظلم گویی قدرتمندان ، روحیه ی مهین دوستی، آزادی خواهی،بیان مشکلات جامعه،رعایت حقوق افراد، و مبارزه با ظلم هویداست.

Authors

بهاره افتخاری

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی،دبیر رسمی آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد